ΦΕΚ 4583/16-10-2020 τΒ Τροποποίηση Υπ. Απόφασης της 2.2.2017 για κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebate) ΕΟΠΥΥ

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ3γ/Γ.Π. 58976/2.2.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebate) επί των μηνιαίων μη εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013» (B’ 2746).

Δείτε το ΦΕΚ: