ΕΟΠΥΥ: Προσαρμογή παρόχων υγείας στο ΠΔ 84_2001 20-04-2016

ΕΟΠΥΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΦΥ
Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12
Ταχ. Κώδ.: 151 24 Μαρούσι
Πληροφορίες: Α. Αλογάκου
Τηλέφωνο: 210 8110603,604,605,613,615
FAX: 210 8110635
URL: www.eopyy.gov.gr
E-mail: [email protected]

Μαρούσι 6/4/2016
ΑΠ: ΔΑ2Α/Φ800/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: «Προσαρμογή των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ στις διατάξεις του ΠΔ84/01»

Με αφορμή το αριθμ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π/οικ.18952/09-03-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα : «Παράταση προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ στις διατάξεις του ΠΔ 84/01 (ΦΕΚ 70 τ. Ά)», στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «…Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του Ν. 4025/2011 δεν αφορούν σε νέα παράταση προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ στις προδιαγραφές του ΠΔ 84/01, αλλά θέτουν χρονικό περιθώριο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4316/2014, (ήτοι καταληκτική ημερομηνία την 24-6-2015), προκειμένου να εκδοθούν νόμιμες άδειες/ βεβαιώσεις λειτουργίας σε όσους ιδιωτικούς φορείς ΠΦΥ δεν διαθέτουν….. Οι ιδιωτικοί φορείς ΠΦΥ που λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις προδιαγραφές του ΠΔ 84/01 ή δεν διαθέτουν νομίμως εκδοθείσα άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας, πρέπει να κλείνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ΠΔ 84/01 και να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα…»

Κατόπιν των ανωτέρω, και εφόσον έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα προσαρμογής στις διατάξεις του ΠΔ 84/01, παρακαλούνται οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ πάροχοι ΠΦΥ που προσαρμόστηκαν στις διατάξεις του ΠΔ 84/01 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν. 4316/2014 και τυχόν δεν απέστειλαν τις βεβαιώσεις λειτουργίας τους, να τις αποστείλουν εντός 10 ημερών από την ανάρτηση του παρόντος.

 

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ
Σ. Μπερσίμης
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

 

Δείτε το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σε pdf: ΕΟΠΥΥ Προσαρμογή παρόχων υγείας στο ΠΔ 84_2001 20-04-2016