ΕΟΠΥΥ: Κοινοποίηση διατάξεων Ν.4812 (ΦΕΚ Α΄ 110/30-6-2021)

Αφορά:

Άρθρο τρίτο
Εξέταση αιτημάτων υποβολής σε ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή λόγω των εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από τη διάδοση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο πεντηκοστό
Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

Άρθρο εβδομηκοστό πρώτο
Διαδικασία κατάσχεσης εις χείρας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ως τρίτου και της αναγγελίας της εκχώρησης απαιτήσεων τρίτων κατά του ΕΟΠΥΥ – Προσθήκη δεύτερου και τρίτου εδαφίου στην παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011

Άρθρο εβδομηκοστό όγδοο
Ηλεκτρονική τήρηση του Βιβλίου Ναρκωτικών από τον φαρμακοποιό

Άρθρο ογδοηκοστό
Ειδικές ρυθμίσεις εκκαθάρισης ιδιωτικών φαρμακείων