ΕΟΠΥΥ: Ενημέρωση ιδιωτών για ημερομηνία υποβολής δαπανών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε όλους τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υγείας ότι σύμφωνα με το άρθρο 100, παράγραφος 2 του Ν. 4172 του 2013, «Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη έκαστου ημερολογιακού μήνα».

Η ισχύς του ανωτέρω εδαφίου της παραγράφου 2 άρχεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και
συγκεκριμένα από την 23η Ιουλίου του 2013.
Εκ της Δ/νσεως