ΕΟΠΥΥ: Δράση Υλοποίησης Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ». Πρόσκληση προς ιατρούς, διαγνωστικά εργαστήρια, πολυιατρεία, για τη συμμετοχή στην υλοποίηση της Δράσης για τη Δημόσια Υγεία «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού»

Αποσπάσματα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ Δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να δηλώσουν συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού» στο πλαίσιο της Δράσης 16783 Υλοποίηση Προγράμματος Πρόληψης της Δημόσιας Υγείας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» του Άξονα 3.3 «Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες.

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3.1. Φάση πρώτη: Εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας

Για τις Δικαιούχους της Δράσης δημιουργείται αυτόματα από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. άυλο παραπεμπτικό διαγνωστικής εξέτασης ψηφιακής μαστογραφίας, που έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης.

Όσες Δικαιούχοι έχουν ενεργοποιήσει, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο μόνο της υπ’ αρ. 3578/4.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3234) , έως την ημερομηνία έναρξης της Δράσης, τη διαδικασία συνταγογράφησης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, λαμβάνουν το παραπεμπτικό ηλεκτρονικά είτε μέσω γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό τηλέφωνο τους ή/και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Οι υπόλοιπες Δικαιούχοι δύνανται να αιτηθούν σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας της επιλογής τους, μετά από γνωστοποίηση σε αυτή του ΑΜΚΑ, την εμφάνιση του παραπεμπτικού στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το οποίο διαλειτουργεί με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) για το σκοπό ανάκτησης του παραπεμπτικού.

Το παραπεμπτικό φέρει την περιγραφή «Προληπτική εξέταση στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)» «Προληπτικός Έλεγχος Καρκίνου του Μαστού» «Ψηφιακή Μαστογραφία» «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Το παραπεμπτικό εκτελείται σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Οι Μονάδες Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, που συμμετέχουν στη Δράση, εκτελούν το παραπεμπτικό κατά τα προαναφερόμενα, ανεξάρτητα από το εάν είναι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ή όχι. Οι Δικαιούχοι ενημερώνονται για τις Μονάδες Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας που δύνανται να εκτελούν τις προληπτικές εξετάσεις από τις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..

Μετά την εκτέλεση του παραπεμπτικού, ακτινοδιαγνώστης της Μονάδας Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, ως πιστοποιημένος χρήστης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), γνωματεύει το αποτέλεσμα της εξέτασης και, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 84 του ν.4600/2019 (Α΄ 43), ενημερώνει σχετικά τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ) των Δικαιούχων, μέσω διαλειτουργικότητας του Α.Η.Φ.Υ. με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), ως προς τη διαπίστωση ή μη ευρήματος, σύμφωνα με την κατάταξη της κλίμακας BIRADS. Ως εύρημα BIRADS 3 νοείται κάθε πιθανώς καλοήθες εύρημα που χρήζει επανεξέτασης. Η ενημέρωση του ΑΗΦΥ των δικαιούχων με τα ως άνω διαγνωστικά ευρήματα αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης για την προληπτική διαγνωστική εξέταση της ψηφιακής μαστογραφίας.

3.2. Φάση δεύτερη: Κλινική Εξέταση

Εφόσον ως αποτέλεσμα της μαστογραφίας προκύπτει εύρημα BIRADS 3 και πάνω, που χρήζει περαιτέρω ελέγχου, δημιουργείται αυτόματα στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης εσωτερικός κωδικός που δίνει στις δικαιούχους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ιατρική επίσκεψη στα πλαίσια της παρούσας Δράσης, για τη διενέργεια κλινικής εξέτασης και γνωμάτευσης, σε ιατρό κατάλληλης ειδικότητας, όπως σε χειρουργό, γυναικολόγο, παθολόγο-ογκολόγο, ακτινοθεραπευτή, γενικό ιατρό ως προσωπικό ιατρό, (θεράπων ιατρός), ο οποίος είναι πιστοποιημένος χρήστης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ).Η ανωτέρω δυνατότητα έχει ισχύ τριών (3) μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης του αποτελέσματος της διαγνωστικής εξέτασης ψηφιακής μαστογραφίας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3.

Η κλινική εξέταση διενεργείται σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας,. Οι Μονάδες Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, που συμμετέχουν στη Δράση, διενεργούν την κλινική εξέταση κατά τα προαναφερόμενα, ανεξάρτητα από το εάν είναι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ή όχι. Οι Δικαιούχοι ενημερώνονται από τις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για τις Μονάδες Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας που διενεργούν την κλινική εξέταση.

3.3. Φάση Τρίτη: Υπερηχογράφημα

Ο θεράπων ιατρός, εφόσον μετά την κλινική εξέταση κρίνει ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του ευρήματος, εκδίδει, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), παραπεμπτικό για τη διενέργεια υπερηχογραφήματος μαστού. Το παραπεμπτικό έχει ισχύ τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης. Ο θεράπων ιατρός της Μονάδας Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, ως πιστοποιημένος χρήστης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 84 του ν.4600/2019 (Α΄ 43), ενημερώνει σχετικά τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ) των Δικαιούχων, που διαλειτουργεί με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), ως προς τα αποτελέσματα της διάγνωσής του. Η ενημέρωση του ΑΗΦΥ των δικαιούχων με τα ως άνω διαγνωστικά ευρήματα αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή αποζημίωσης για την προληπτική διαγνωστική εξέταση του υπερηχογραφήματος μαστού.

Το παραπεμπτικό εκτελείται σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που συμμετέχουν στη Δράση εκτελούν το παραπεμπτικό κατά τα προαναφερόμενα, ανεξάρτητα από το εάν είναι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ή όχι. Οι Δικαιούχοι ενημερώνονται για τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που εκτελούν τις διαγνωστικές εξετάσεις υπερηχογραφήματος μαστού, από τις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

3.4. Τελική γνωμάτευση

Σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός δεν παραπέμψει τη δικαιούχο για τη διενέργεια υπερηχογραφήματος μαστού, ενημερώνει σχετικά με το αποτέλεσμα της κλινικής εξέτασης τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ) της Δικαιούχου, μέσω διαλειτουργικότητας με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ).

Σε περίπτωση που διενεργηθεί υπερηχογράφημα μαστού, τότε ο γνωματεύων ιατρός, ως πιστοποιημένος χρήστης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 84 του ν.4600/2019 (Α΄ 43), ενημερώνει σχετικά με το αποτέλεσμα της εξέτασης τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ) των Δικαιούχων, μέσω διαλειτουργικότητας με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ).

 

Φορείς Εκτέλεσης Παραπεμπτικών για τη ΦΑΣΗ 1η και 3η της Δράσης (1: Εξέταση Ψηφιακής Μαστογραφίας και 3: Εξέταση Υπέρηχου Μαστού)
Στις ανωτέρω δύο (02) Φάσεις της δράσης είναι επιλέξιμες οι κάτωθι κατηγορίες Επαγγελματιών Υγείας (συμβεβλημένοι ή μη με τον ΕΟΠΥΥ):

α) Διαγνωστικά Εργαστήρια
β) Ιδιωτικές κλινικές
γ) Πολυιατρεία
δ) Δημόσιες Δομές

4.1.2. Φορείς Διενέργειας κλινικής εξέτασης για τη ΦΑΣΗ 2η της Δράσης (Κλινική Εξέταση)
Κατά την υλοποίηση της 2ης Φάσης της δράσης είναι επιλέξιμες οι κάτωθι κατηγορίες Επαγγελματιών Υγείας (συμβεβλημένοι ή μη με τον ΕΟΠΥΥ):

α) Χειρουργός,
β) Γυναικολόγος,
γ) Παθολόγο-ογκολόγος,
δ) Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος,
ε) Γενικός ιατρός, ως προσωπικός ιατρός,

Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι πιστοποιημένοι χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην προληπτική δράση
μαστού μέσω ειδικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ, αποδεχόμενοι τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα.


4.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4.2.1. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ – ΦΑΣΕΙΣ 1η ΚΑΙ 3η .
Καλούνται:
α) Οι ιατροί (ήτοι συμβεβλημένοι και μη με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες ιατροί, καθώς και οι ιατροί Δημοσίων Δομών) των ειδικοτήτων που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ 27866/2022 (ΦΕΚ Β/2459) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Οικονομικών-Υγείας, καθώς και στην 4.1.2 της παρούσης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δράση, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά στην οθόνη στο κάτωθι σύνδεσμο https://eservices.eopyy.gov.gr/ePreventiveMedicine, αποδεχόμενοι τους όρους που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.
β) Οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας και ιδίως οι κάτωθι:
i) Οι μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ πάροχοι υπηρεσιών υγείας, που ανήκουν στις εξής κατηγορίες: α) Διαγνωστικά Εργαστήρια β) Ιδιωτικές κλινικές και γ) Πολυϊατρεία να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη Δράση ηλεκτρονικά στην οθόνη ακολουθώντας τον κάτωθι σύνδεσμο https://apps.eopyy.gov.gr/, αποδεχόμενοι τους όρους που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά δικαιολογητικά (άδεια/βεβαίωση λειτουργίας του φορέα, σχετική αδειοδότηση της ΕΕΑΕ . Ο μη συμβεβλημένος πάροχος υγείας ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την έγκριση του αιτήματός του και ακολουθεί την υφιστάμενη διαδικασία πιστοποίησης και παραλαβής κλειδαρίθμου από την αρμόδια κατά τόπων Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ για την ενεργοποίηση λογαριασμού στο πληροφοριακό σύστημα ΕΟΠΥΥ (eΔΑΠΥ). Στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ είναι διαθέσιμες πληροφορίες επικοινωνίας με το δίκτυο Περιφερειακών Διευθύνσεων ΕΟΠΥΥ της χώρας (https://eopyy.gov.gr/sites/ALL )
ii) Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ πάροχοι υπηρεσιών υγείας που ανήκουν ομοίως στις εξής κατηγορίες: α) Διαγνωστικά Εργαστήρια, β) Ιδιωτικές κλινικές, γ) Πολυιατρεία και δ) Δημόσιες Δομές, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη Δράση ηλεκτρονικά ακολουθώντας τον κάτωθι σύνδεσμο https://eservices.eopyy.gov.gr/eEOPYY/faces/login.xhtml;eEOPYYID=r8Q2v21JmrTD6r1PLHy7n6B7Jt6
XnKtdhhP8hrGYykX1MnmJlnvJ!-106224030 αποδεχόμενοι τους όρους που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

Όλοι οι ως άνω ενδιαφερόμενοι Φορείς θα καταγραφούν σε ένα ενιαίο Μητρώο, το οποίο θα παραμένει ανοικτό, καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να συμμετάσχει οποιαδήποτε στιγμή από την έναρξή έως και τη λήξη της Δράσης.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Αιτήσεις μη συμβεβλημένων Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων Απεικονίσεων για τη Δράση Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού- Ψηφιακή Μαστογραφία Πρόγραμμα «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ»


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΔΩ


ΟΔΗΓΙΕΣ .e-prescription.gr Προληπτική Δράση για τον καρκίνο του μαστού «Φώφη Γεννηματά» Καταχώριση αποτελεσμάτων -Δημιουργία επίσκεψης και υπερηχογραφήματος


ΕΟΠΥΥ: Ηλεκτρονική Υποβολή και φυσικό αρχείο δικαιολογητικών στο πλαίσιο της δράσης για τη δημόσια Υγεία «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού.» 8-7-2022


ΕΟΠΥΥ: Τροποποίηση του υπ’ αριθμ.ΔΑ3Α/76/οικ.17705/08-07-2022 εγγράφου με θέμα: Ηλεκτρονική Υποβολή και φυσικό αρχείο δικαιολογητικών στο πλαίσιο της δράσης για τη δημόσια Υγεία «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού.» 19/7/2022