ΕΟΠΥΥ: Έλεγχος και εκκαθάριση λογαριασμών παροχών υγείας για το έτος 2013 από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες

ΕΟΠΥΥ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & Δ.Σ.
Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι
Ταχ. Κώδικας:15123
Τηλ.:210 6871706-708
Fax:210 6871769
E-mail:[email protected]

Μαρούσι,   27-05-2015

ΑΠ. ΟΙΚ. 21932

Προς:
Τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Πλουτάρχου 3 , Αθήνα 10675
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Αντιπροέδρου ΕΟΠΥΥ
2. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού
3. Επιτροπή Βέλτιστης Πρακτικής

 

ΘΕΜΑ: « ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ »

          Με αφορμή όμοια ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ από κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους, σχετικά με το Έργο του Ελέγχου και της Εκκαθάρισης των λογαριασμών συμβεβλημένων  Παρόχων Υγείας για το 2013 από Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρίες (ΙΕΕ) και προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι που ανήκουν στον Πανελλήνιο Σύλλογο, σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:

          Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100, παρ.6 του Ν.4172/2013 και της υπ’ αριθ. Υ9/οικ.85507/13.09.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης  των υπουργών Οικονομικών – Υγείας, ο ΕΟΠΥΥ, με την υπ’αριθ.634/Συν134/10.09.2013 Απόφαση του ΔΣ του, ενέκρινε το πλαίσιο λειτουργίας των Ιδιωτικών ελεγκτικών Εταιριών, προκειμένου να εφαρμοστεί ο Νόμος και να διενεργηθεί ο Έλεγχος των Λογαριασμών συμβεβλημένων Παρόχων Υγείας για το 2013 κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

          Οι Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες που εντάθηκαν στο Μητρώο, έλαβαν από την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ την ισχύουσα νομοθεσία, όπως αυτή αποτυπώνεται σε ΦΕΚ, Γενικά Έγγραφα  κλπ, καθώς και όλες τις απαραίτητες οδηγίες, διαδικασίες και τα κριτήρια ελέγχου ανά κατηγορία Παρόχου. Οι διαδικασίες αυτές και τα κριτήρια ελέγχου έχουν λάβει την έγκριση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ και ενδέχεται να αποτελούν παράρτημα της Σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ Παρόχων και ΙΕΕ.

Προκειμένου για τον ιατρικό έλεγχο που διενεργήθηκε ή διενεργείται, οι ΙΕΕ κατέθεσαν ιατρικά κριτήρια ανά κατηγορία Παρόχου, βάσει των οποίων εκδίδονται τα αποτελέσματα ανά Πάροχο. Τα ιατρικά κριτήρια τέθηκαν προς αξιολόγηση από τον ΕΟΠΥΥ και έλαβαν την έγκριση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που τα μέλη των Συλλόγων σας, ζητήσουν τις οδηγίες βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο έλεγχος,  έχουν την δυνατότητα να απευθυνθούν στις ΙΕΕ που διενήργησαν ή διενεργούν τον έλεγχο για τα εργαστήρια των ενδιαφερομένων ιατρών, προκειμένου να έχουν άμεση ενημέρωση για τις εγκριθείσες οδηγίες που εφαρμόστηκαν.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Δείτε το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σε pdf