Υπ. Υγείας: Έγγραφο σχετικά με συμμετοχή ιατρών τους στις εξετάσεις για τη λήψη τίτλου ειδικότητας (30-6-2021)

Έγγραφο προς ΠΙΣ του Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων & Επαγγελματιών Υγείας, Τμήμα Ιατρών, Οδοντιάτρων & Φαρμακοποιών, με αριθμ.πρωτ. Γ5α/Γ.Π. οικ.40816/30.6.2021, με θέμα: «Αναπροσαρμογή επιδόματος, ρύθμιση διαδικασίας και τρόπου καταβολής αυτού στους ειδικευομένους ιατρούς για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη λήψη τίτλου ειδικότητας».

Σχετικά ενημερωτικά:

Το άρθρο 166 που αφορά στις πανελλήνιες εξετάσεις
Άρθρο 166 του Ν 4600/2019
Εξετάσεις για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955 (Α΄ 258) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας καθορίζεται σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων, με εξεταστικά κέντρα στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Στα εξεταστικά κέντρα του Νομού Αττικής εξετάζονται οι ιατροί, που έχουν εκπαιδευτεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, νήσων Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Κρήτης. Στα εξεταστικά κέντρα του Νομού Θεσσαλονίκης εξετάζονται οι ιατροί, που έχουν εκπαιδευτεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κέρκυρας και Λευκάδας.
2. Οι εξετάσεις διενεργούνται από τριμελείς εξεταστικές επιτροπές για κάθε ειδικότητα, οι οποίες έχουν μονοετή θητεία και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.. Οι εξεταστικές επιτροπές αποτελούνται από ένα τουλάχιστον μέλος ΔΕΠ,
ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του και δύο μέλη με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή Ε.Σ.Υ. με τους αναπληρωτές τους, όλοι της ίδιας ειδικότητας με την εξεταζόμενη. Τόσο τα τακτικά όσο και τα αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών υπηρετούν σε νοσοκομειακές μονάδες που χορηγούν είτε μερικό είτε πλήρη χρόνο άσκησης στην αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση έλλειψης μελών ιατρικών ειδικοτήτων ορίζονται ως μέλη ιατροί ειδικότητας των επιμέρους
εκπαιδευτικών σταδίων της προς εξέταση ειδικότητας. Ως γραμματείς των εξεταστικών επιτροπών ορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δημόσιοι διοικητικοί  υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στην έδρα των προέδρων των επιτροπών και προτείνονται από αυτούς.
3. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή και προφορική δοκιμασία. Στην προφορική δοκιμασία υποβάλλονται μόνον εάν έχουν επιτύχει στη γραπτή δοκιμασία τουλάχιστον με βαθμό που αντιστοιχεί στον βαθμό πέντε (5), ο οποίος αποτελεί τη βάση της βαθμολογικής κλίμακας
μηδέν έως δέκα (0-10). Ο ιατρός που αποτυγχάνει στην προφορική εξέταση, σε επόμενη εξεταστική περίοδο συμμετέχει μόνον στην προφορική δοκιμασία Στον τίτλο της ειδικότητας αναγράφεται ο χαρακτηρισμός του βαθμού επιτυχίας του ιατρού στην προφορική
δοκιμασία (καλώς, λίαν καλώς, άριστα).
4. α) Οι εξεταστικές περίοδοι ορίζονται σε τέσσερις (4) τον χρόνο, τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο. Οι εξετάσεις διενεργούνται μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο κάθε εξεταστικής περιόδου, σε ημέρες και ώρες που ορίζονται κάθε φορά από τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο, μετά από γνώμη της αντίστοιχης εξεταστικής επιτροπής, και δημοσιοποιούνται από αυτόν. β) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους στις εξετάσεις στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. γ) Οι εξετάσεις διενεργούνται στην έδρα του προέδρου
της κάθε εξεταστικής επιτροπής. δ) Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια των εξετάσεων μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας.».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στους ειδικευόμενους ιατρούς, οι οποίοι εκπαιδεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα που βρίσκονται εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καταβάλλεται, εντός του τελευταίου τριμήνου της εκπαίδευσής τους, από το νοσοκομείο εκπαίδευσής τους επίδομα
ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την κάλυψη των κάθε φύσης εξόδων τους για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις απόκτησης του τίτλου ειδίκευσης. Το επίδομα αυτό, το οποίο βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, μπορεί να αναπροσαρμόζεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και καταβάλλεται σε κάθε ειδικευόμενο μία φορά μόνον, για την πρώτη εξεταστική περίοδο στην οποία αυτός λαμβάνει μέρος. Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει στις εξετάσεις δεν δικαιούται του ανωτέρω επιδόματος
για τις επόμενες της πρώτης φοράς συμμετοχής του σε αυτές.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζεται η διαδικασία, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την καταβολή του επιδόματος της παρούσας παραγράφου.».
3. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από την έναρξη ισχύος της κοινής απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας του τελευταίου εδαφίου της παρ.
6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3366/1955