Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένη Γεροντολογία και Γηριατρική” του τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΔΠΜΣ έως 30 Νοεμβρίου, ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: [email protected].

Έντυπο αίτησης

Κανονισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος