Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 – Παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή  στο ΠΜΣ με τίτλο: “Αγγειακές Προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου”

Νέα Παράταση στην υποβολή δικαιολογητικών  έως 31 Αυγούστου 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΜΣ-Αγγειακές-Προσπελάσεις-παράταση-υποβολής-υποψηφιοτήτων

Παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στο πρόγραμμα έως 29 Ιουνίου 2020.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν
υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:
“ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ” είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο των Αγγειακών Προσπελάσεων σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων με όλες τις επιστημονικά τεκμηριωμένες
γνώσεις στην εξάσκηση και χειρουργική κατάρτιση των διαφόρων εναλλακτικών και διαφορετικών τεχνικών των αγγειακών προσπελάσεων (υβριδικών, σύνθετων και ενδαγγειακών) σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών παροχής υγείας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς επίσης και πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Νοσηλευτικής.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι δύο εξάμηνα με καταβολή διδάκτρων συνολικού ύψους 2200
ευρώ. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) ανά έτος. Η έναρξη του κύκλου των μαθημάτων του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2020.

 

Για την προκήρυξη: Προκήρυξη

Για την αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ ΠΜΣ