Πρόγραμμα δια-βίου μάθησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης «Χειρουργική της Πρεσβυωπίας»

Όπως αναφέρεται στο σώμα της ανακοίνωσης έχουν εξασφαλιστεί για το Πρόγραμμα 10 πλήρεις υποτροφίες.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 07/02/2024
Καταληκτική ημερομηνία: 10/03/2024

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος.

Δείτε το ενημερωτικό δελτίο