Περιφέρεια Αττικής- Δ/νση Δημόσιας Υγείας: Αναγνώριση Γ.Α.Ο.Ν.Α «Άγιος Σάββας», ως κατάλληλου για χορήγηση 2 χρόνων άσκησης στην ειδικότητα ΩΡΛ.