Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Δημόσιας Υγείας: Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωση δύο (2) νεοσύστατων θέσεων ειδικευομένων καρδιολογίας στο Ν.Ι Γ.Ο.Ν.Κ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (κλήρωση θέσεων)

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του Τμήματος
Ειδικευομένων Ιατρών της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΞΘΛ7Λ7-ΖΓΓ), περί
προκήρυξης διενέργειας κλήρωσης, για την κάλυψη δύο (2) νεοσύστατων
θέσεων, στην ειδικότητα της Καρδιολογίας (πλήρης ειδίκευση) για το
Νοσηλευτικό Ίδρυμα Γ.Ο.Ν.Κ «Οι Άγιοι Ανάργυροι», προς ενημέρωσή σας.

Η υποβολή αιτήσεων τυχόν ενδιαφερομένων Ιατρών μπορεί να
πραγματοποιηθεί εντός των προθεσμιών που ορίζονται από το έγγραφο και
συγκεκριμένα από 22 Απριλίου 2024 έως 10 Μαΐου 2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (2) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Ν.Ι Γ.Ο.Ν.Κ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ