Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στoν Σακχαρώδη Διαβήτη με έδρα την Αθήνα περιόδου Δεκεμβρίου 2020

ΑΔΑ 9ΙΓΨ465ΦΥΟ-ΜΓ6 – «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στoν Σακχαρώδη Διαβήτη με έδρα την Αθήνα περιόδου Δεκεμβρίου 2020».