Νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης (εξ αποστάσεως) με αντικείμενο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: Ανάπτυξη, Αξιολόγηση, Διαχείριση και Εφαρμογές» του ΕΚΠΑ

Νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης (εξ αποστάσεως) με αντικείμενο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: Ανάπτυξη, Αξιολόγηση, Διαχείριση και Εφαρμογές», του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).