«Έγκριση επιχορήγησης Νοσοκομείων συνολικού ποσού 300.000.000,00 ΕΥΡΩ από
την πίστωση του Φ. 210 Κ.Α.Ε. 2326»

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ