Συμπληρωματικές διευκρινήσεις επί της αριθμ. Υ3γ/Γ.Φ. 13.1/Γ.Π./οικ.28090 /21-3-2013 εγκυκλίου με θέμα «Συγκρότηση κλιμακίων ιατρών για διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης Πιστοποιητικών Υγείας για εξυπηρέτηση εγγραφής των μαθητών στις δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συμπλήρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)»

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ