Υπ. Υγείας: Εγκύκλιος σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις αγροτικών ιατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν. Π.
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Αθήνα, 17 .7. 2013
Αριθ.Πρωτ.Υγ10/ΓΠ 46252
( Σχετ. 36426, 36248, 37822)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

ΣΧΕΤΙΚΑ:

 1. η παράγρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 2071/92 « Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας « (ΦΕΚ 123 Α)
 2. η παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2194/1994 « Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 34 Α)
 3. το άρθρο 27 του Ν. 2519/1997 « Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του ΕθνικούΣυστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 165 Α)
 4. το άρθρο 45 του Ν. 3205/2003 « Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων καιαντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις»( ΦΕΚ 297 Α)
 5. η περ. 11 της παρ.8 του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 81 Α).
 6. το άρθρο 24 του Ν. 3599/2007 « Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών καιάλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 176 Α), όπως προστέθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 8 του Ν. 3868/2010«Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής» ( ΦΕΚ 129 Α) και ισχύει.
 7. το άρθρο 23 του Ν. 3730 /2008 « Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τααλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 262 Α)
 8.  τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 3754/09 « Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ 76/2005 και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 43 Α),
 9. οι παράγρ. 1.v και 1.Γ του άρθρου 4 του Ν. 3868/2010 « Αναβάθμιση του ΕθνικούΣυστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»( ΦΕΚ 129 Α)
 10. η παρ. 27 άρθρου 66 του Ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλεςδιατάξεις» ( ΦΕΚ 150 Α)
 11. η περ. v της παράγρ. 27 του άρθρου 66 Ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 150 Α)
 12. το Π.Δ 88/1999 στο οποίο ενσωματώθηκε η οδηγία 93/104/Ε.Κ (ΦΕΚ 94 Α), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 76/2005 « Τροποποίηση του π.δ 88/1999 « Ελάχιστεςπροδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία93/104/ΕΚ « ( ΦΕΚ 94 Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»( ΦΕΚ 117 A) και ισχύει
 13. η παράγρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ 121/2008 « Καθορισμός των υποχρεώσεως τωνασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών, καθώς και των σχετικών κυρώσεων»( ΦΕΚ 83 A)
 14. το άρθρο 25 και τα σημεία 5.1.2 και 5.1.3 του παραρτήματος V.1. ΙΑΤΡΟΙ του Π.Δ38/2010 « Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 , σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» ( ΦΕΚ 78 Α)
 15. η αριθμ. 4391/20-9-2006 εγκύκλιός μας
 16. η αριθμ. Υ10α/Γ.Π/2090/2010 Υπουργική απόφαση « Εφημερίες ιατρών»( ΦΕΚ 78 Β)
 17.  η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( Πράξεις αριθμ. 144/2006, 67/2007, 106/2007, 107/2007 του Τμήματος Ι ) και οι από 26-06-2008 ( πρακτικά της 14ης Γενικής Συνεδρίασης) και 26-11-2008 (πρακτικά της 22ης Γενικής Συνεδρίασης) αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 18.  οι αποφάσεις Δ.Ε.Κ C-303/98 Simap, Δ.Ε.Κ C-397/01 έως C-403/01 Pfeifer

M ε αφορμή πολλαπλά ερωτήματα στην υπηρεσία μας σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιατρών υπόχρεων και με θητεία υπηρεσία υπαίθρου σας γνωρίζουμε , ότι ισχύουν τα παρακάτω:

Α. Σύμφωνα με την παράγρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123 Α) οι άδειες και οι απουσίες πάσης φύσεως των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου δεν προσμετρώνται στη υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου του Ν.Δ 65/68 (ΦΕΚ 303 A).

Β. Με το άρθρο 23 του Ν. 3730 /2008 « Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 262 Α) « Κατά την περίοδο της υποχρεωτικής θητείας υπηρεσίας υπαίθρου ο ιατρός δικαιούται κανονικής άδειας δεκαπέντε (15) ημερών».

Γ. Σύμφωνα με ην υπουργική απόφαση Α3α/οικ. 11681/28-8-1984 (ΦΕΚ 602 Β) «επεκτείνουμε την καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας στο προσωπικό των Αγροτικών Ιατρών και Υγειονομικών Σταθμών της χώρας. Eπιπλέον ισχύουν και οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2519/1997 « Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 165 Α).

Δ. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2194/1994 ( ΦΕΚ 34 Α) όλα τα Κέντρα Υγείας μετατρέπονται και λειτουργούν ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των νοσοκομείων του νομού στον οποίον ανήκουν. Συνεπώς οι ιατροί των Κ.Υ ανήκουν στα Νοσοκομεία , που υπάγονται τα Κέντρα Υγείας

Ε. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3599/2007 ( ΦΕΚ 176 Α) ο Διοικητής της Υ.ΠΕ μπορεί με αποφάσεις του να μετακινεί ιατρικό προσωπικό των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α της Περιφέρειας του για κάλυψη εφημεριών ή άλλων αναγκών για χρονικό διάστημα τριών μηνών (3) μηνών , που μπορεί να ανανεώνεται για ακόμα τρεις μήνες μέσα στο ίδιο έτος», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 8 του Ν. 3868/2010 ( ΦΕΚ 129 Α) και ισχύει. Επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 11 της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 ( ΦΕΚ 81 Α) ο  Διοικητής του Νοσοκομείου αποφασίζει για τις μετακινήσεις προσωπικού εντός των διοικητικών ορίων της ευθύνης του.

Στ. Σύμφωνα με τα αριθμ. (4,8,12,14,15,16,17,18 σχετικά) δικαιούνται την ισοδύναμη αντισταθμιστική ανάπαυση (ρεπό) μετά από εφημερία ενεργή και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου

Ζ. Σύμφωνα με :

α. την παρ. 27 άρθρου 66 του Ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 150 Α) περίπτωση v. « οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου σε όλες τις ζώνες λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, που δεν υπερβαίνει τις επτά (7) ενεργείς εφημερίες. Με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου ορίζεται μηνιαίως ο αριθμός των εφημεριών εκάστου ιατρού…» ,
β. τις παραγράφους 1.v και 1.Γ του άρθρου 4 του Ν. 3868/2010 « Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»( ΦΕΚ 129 Α) «Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου σε όλες τις ζώνες λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, που αντιστοιχεί σε 7 ενεργείς εφημερίες ( 5 Καθημερινές , 1 Σάββατο, 1 Κυριακή-Εξαιρέσιμη ημέρα). « Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκδίδεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου , ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του, μπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφημερίες, με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου. Η αποζημίωση των ιατρών για τις επιπλέον εφημερίες καταβάλλονται από διαθέσιμα κονδύλια του νοσοκομείου και από διαθέσιμους πόρους των Υγειονομικών Περιφερειών.
γ. την αριθμ. Υα10/Γ.Π 2090/2010 Υπουργική απόφαση « Εφημερίες ιατρών»(ΦΕΚ 78/Β) στην παρ. Γ. Περιφερειακά Ιατρεία « Στα περιφερειακά ιατρεία  εφημερεύουν ειδικευμένοι ιατροί του Ε.Σ.Υ, καθώς και αγροτικοί ιατροί, ανάλογα με τις ανάγκες , όπως αυτές προσδιορίζονται από τα πληθυσμιακά δεδομένα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής».
δ. την αριθμ. 4391/20-9-06 εγκύκλιό μας « δεν νοείται λειτουργία ιατρείου «εν απουσία» ειδικευμένου ιατρού.

Η. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ 121/2008 ( ΦΕΚ 83 A) οι γιατροί, που συνταγογραφούν υποχρεούνται να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη συνταγή.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ

Δείτε την εγκύκλιο