ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα 13 -2-2013
Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371

Αποφασίσθηκε η χορήγηση ποσού πενήντα εννέα εκατομμυρίων, ογδόντα μία χιλιάδων, τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (59.081.329,00) από την πίστωση του Φ. 210 Κ.Α.Ε. 0562 του προϋπολογισμού τ.έ. του Υπουργείου Υγείας στα  νοσηλευτικά ιδρύματα για αποζημίωση εφημεριών ιατρών ΕΣΥ που διενεργήθηκαν τον Δεκέμβριο του έτους 2012 και τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του έτους 2013.

Το έγγραφο του Υπ. Υγείας σε pdf