Υπ. Υγείας ΑΔΑ 6ΞΝ8465ΦΥΟ-6Σ1 – Όροι και προϋποθέσεις έκδοσης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υγείας

Δείτε την εγκύκλιο: ΑΔΑ 6ΞΝ8465ΦΥΟ-6Σ1 – Όροι και προϋποθέσεις έκδοσης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υγείας