Υπ. Εργασίας: Διεκπεραίωση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης μέσω της διαδικτυακής πύλης του Υπουργείου Εργασίας

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την εγκύκλιο:

ΑΔΑ 657Δ465Θ1Ω-Χ32 ΕΞΥΠΠ – Ιατροί εργασίας