Υπουργείο Εργασίας: Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 82/2018 (ΦΕΚ Α΄ 152/21.8.2018) “Τροποποίηση του π.δ. 307/1986 “Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους” (135Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2017/164/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 27/1.2.2017)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τα σχετικά έγγραφα:

Προστασία της υγείας των εργαζομένων