Υποτροφία για το έτος 2014-Μετεκπαίδευση στην Αγγειοχειρουργική στο εξωτερικό

Το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων, για δεύτερη χρονιά, αποφάσισε τη χορήγηση μιας (1)

υποτροφίας (Travelling Award) για το έτος 2014 με σκοπό τη μετεκπαίδευση στην

Αγγειοχειρουργική στο εξωτερικό.

Δείτε εδώ την περσινή απονομή!

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
H διάρκεια της μετεκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) μηνών.

Ο επιλεγόμενος υποψήφιος οφείλει να έχει ολοκληρώσει την μετεκπαίδευσή του για την

οποία έλαβε την υποτροφία εντός του επόμενου έτους και όχι πέραν της

1ης Μαΐου 2015.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Οι υποψήφιοι για την υποτροφία πρέπει να είναι Ειδικευμένοι Αγγειοχειρουργοί,

έως 40 ετών. Υποψήφιοι δεν μπορούν να θεωρηθούν όσοι βρίσκονται ήδη σε

μετεκπαίδευση στο εξωτερικό ή έχουν ήδη λάβει υποτροφία από άλλο ίδρυμα.

Η υποτροφία δεν δίδεται για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικής

διατριβής (PhD, MS, MSc).
ΠΟΣΟ: Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) εφάπαξ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει έως και την 30η Απριλίου 2014 να υποβάλουν τα απαραίτητα

δικαιολογητικά (όπως αυτά αναγράφονται και στο συνημμένο αρχείο) μόνο ηλεκτρονικά

στη διεύθυνση e-mail: [email protected]

Κατεβάστε εδώ το κείμενο της Πρόσκλησης

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε
στην Γραμματεία του Ινστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων
Τηλέφωνα: 6945 985245 & 6944 724146

e-mail: [email protected], Ιστοσελίδα:www.ivd.gr

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 30/04/2014

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 30/04/2014