Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ενημέρωση για μεταφορά/μετατροπή δύο οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής που είχαν συσταθεί με την Α3β/9609/17-7-1985 (ΦΕΚ 469/Β/1985) ΚΥΑ σε δύο θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής στο Γ.Ν. Πατρών.