“ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 – Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου”

Επιμέλεια:

Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν»

Λ. Ραλλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Ι. Λεκάκης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Χαμηλή συστολική αρτηριακή πίεση και αγγειακής αιτιολογίας θνητότητα

Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκαν δεδομένα από 1.235.246 κορεάτες που υπεβλήθησαν σε τακτική ιατρική εξέταση. Σε χρονικό διάστημα 3 ετών καταγράφηκαν 34.816 θάνατοι καρδιαγγειακής αιτιολογίας στον υπό μελέτη πληθυσμό. Φάνηκε ότι αυξημένες τιμές συστολικής αρτηριακής πίεσης (ΣΑΠ) σχετίζονταν άμεσα με την αγγειακή θνητότητα για τιμές >100 mmHg. Συμμετέχοντες με ΣΑΠ <90 mmHg είχαν κατά 53% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από αγγειακή νόσο συγκριτικά με άτομα με ΣΑΠ 90-99 mmHg. Η αναλογία κινδύνου σε χαμηλές τιμές ΣΑΠ ήταν 2,54 για ισχαιμική καρδιακή νόσο και 1,21 για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Η σχέση της χαμηλής ΣΑΠ <100 mmHg με την αγγειακή θνητότητα ήταν ισχυρότερη σε άτομα ηλικίας 60-95 ετών συγκριτικά με νεώτερα άτομα ηλικίας 30-59 ετών. Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι υπάρχει καμπύλη J ανάμεσα στη ΣΑΠ και την αγγειακή θνητότητα, με βέλτιστη τιμή για την ΣΑΠ ~ 100 mmHg και αύξηση ιδιαίτερα των θανάτων από ισχαιμική καρδιακή νόσο σε τιμές <90 mmHg.

(Yi SW, Mok Y, Ohrr H, et al. Circulation. 2016;133:2381-90)

Επιπολασμός της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας σε ασθενείς με έμφραγμα μυοκαρδίου σε μικρή ηλικία

Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία (FH) αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για πρώιμη εκδήλωση στεφανιαίας νόσου (ΣΝ). Στη μελέτη αυτή αξιολογήθηκε ο επιπολασμός της ετεροζύγου FH (HeFH) σε 320 ασθενείς ηλικίας ≤35 ετών με έμφραγμα μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST (STEMI). Ποσοστό 20,3% των ασθενών είχαν βέβαιη HeFH και 50,9% πιθανή HeFH βάσει των διαγνωστικών κριτηρίων του Dutch Lipid Clinic Network. Δύο έτη μετά από την έξοδο των ασθενών από το νοσοκομείο ποσοστό 84,3% των ασθενών με βέβαιη HeFH ελάμβαναν στατίνη, αλλά μόνο 2,3% είχαν LDL-χολ<70 mg/dL. Κατά την παρακολούθηση 9,1 ετών, το 33,8% των ασθενών εμφάνισε μείζον καρδιαγγειακό επεισόδιο. Η παρουσία βέβαιης HeFH σχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων κατά 61% ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες κινδύνου. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι ένας στους πέντε νέους ασθενείς με STEMI πάσχει από HeFH και ότι παρά τη χορήγηση αγωγής με στατίνες παραμένει θεραπευτικό κενό στην αντιμετώπιση των ασθενών με αποτέλεσμα υψηλά ποσοστά υποτροπής καρδιαγγειακών επεισοδίων στη μακροχρόνια παρακολούθηση.

(Rallidis LS, Triantafyllis AS, Tsirebolos G, et al. Atherosclerosis. 2016;249:17-21)

Σφυροβραχιόνιος δείκτης και πρόγνωση ασθενών μετά από αγγειοπλαστική στεφανιαίων

Η μέτρηση του σφυροβραχιόνιου δείκτη (ΣΒΔ) αποτελεί απλή και εύχρηστη μέθοδο ανάδειξης αθηροσκλήρωσης των περιφερικών αγγείων. Αξιολογήθηκε η προγνωστική αξία του ΣΒΔ σε 1.291 ασθενείς που υπεβλήθησαν σε αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων. Πρωταρχικό τελικό σημείο της μελέτης ήταν η εμφάνιση θανάτου, εμφράγματος μυοκαρδίου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) και επέμβασης επαναιμάτωσης. Ποσοστό 7% των συμμετεχόντων είχαν οριακή τιμή ΣΒΔ στην αρχική αξιολόγηση. Μετά από παρακολούθηση 19 μηνών φάνηκε ότι ασθενείς με μειωμένο ΣΒΔ είχαν μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης μειζόνων καρδιαγγειακών επεισοδίων και ΑΕΕ. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι οριακή τιμή ΣΒΔ σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο και ιστορικό αγγειοπλαστικής έχει προγνωστική αξία για εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

(Lee SH, Choi SH, Kim EK, et al. Atherosclerosis. 2016;249:186-90)

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του αναστολέα της PCSK9, LY3015014

Το φάρμακο LY3015014 είναι μονοκλωνικό αντίσωμα κατά της PCSK9. Η διπλά-τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 2 αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου ως προσθήκη στην υπολιπιδαιμική αγωγή 527 ασθενών με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία. Οι ασθενείς έλαβαν υποδόρια ένεση LY3015014 σε δοσολογικό σχήμα 120 mg ή 300 mg ανά 4 εβδομάδες ή 100 mg ή 300 mg ανά 8 εβδομάδες συγκριτικά με εικονικό φάρμακο. Η μέση αρχική τιμή LDL-χολ ήταν 136,3 mg/dL. Μετά από 16 εβδομάδες παρακολούθησης τo LY3015014 πέτυχε περαιτέρω ελάττωση της LDL-χολ. Η μέγιστη ελάττωση ήταν 50,5% στην χορήγηση 300 mg ανά 4 εβδομάδες και 37,1% στην χορήγηση 300 mg ανά 8 εβδομάδες, ενώ στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου επήλθε αύξηση της LDL-χολ κατά 7,6%. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγηση του φαρμάκου ήταν τοπικός πόνος και ερυθρότητα στο σημείο της ένεσης. Συμπερασματικά, ο αναστολέας της PCSK9, LY3015014 είναι αποτελεσματικός στην ελάττωση της LDL-χολ σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερχοληστερολαιμία.

(Kastelein JJ, Nissen SE, Rader DJ, et al. Eur Heart J. 2016;37:1360-9)

Αποτελεσματικότητα της νεώτερης φιμπράτης, Κ-877, σε ασθενείς με δυσλιπιδαιμία

Το φάρμακο Κ-877 (πεμαφιμπράτη) αποτελεί ένα νέο εκλεκτικό τροποποιητή του PPARα (SPPARMα). Σε αυτή τη φάσης 2 μελέτη αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του φαρμάκου συγκριτικά με φαινοφιμπράτη και εικονικό φάρμακο σε 224 πάσχοντες από δυσλιπιδαιμία με αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων και χαμηλή HDL-χολ. Το Κ-877 σε όλα τα δοσολογικά σχήματα φάνηκε αποτελεσματικότερο του εικονικού φαρμάκου και της φαινοφιμπράτης 100 mg μετά από χρονικό διάστημα 12 εβδομάδων, προκαλώντας ελάττωση των τριγλυκεριδίων σε ποσοστό 42,7% στη μέγιστη δόση. Οι εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών από τη θεραπεία ήταν συγκρίσιμη στις τρεις ομάδες και επιπλέον δεν κατεγράφησαν σημαντικές αλληλεπιδράσεις με φάρμακα. Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι σε ασθενείς με μικτή αθηρογόνο δυσλιπιδαιμία η χορήγηση πεμαφιμπράτης είναι αποτελεσματική στη βελτίωση των λιπιδαιμικών παραμέτρων χωρίς αξιόλογες ανεπιθύμητες επιδράσεις.

(Ishibashi S, Yamashita S, Arai H, et al. Atherosclerosis. 2016;249:36-43)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αναβαθμισμένη ιστοσελίδα της ΕΕΛΙΑ: www.eelia.gr