«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ –ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου»

Επιμέλεια:

Χ. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν.«Αττικόν»
Λ. Ραλλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Ι. Λεκάκης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Περιεπεμβατική χορήγηση στατινών σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
Υπάρχουν στοιχεία ότι η περιεπεμβατική χορήγηση στατινών σε ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέμβαση προστατεύει από την εμφάνιση αρρυθμιών, αλλά δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση. Η παρούσα μετα-ανάλυση 20 τυχαιοποιημένων μελετών είχε ως στόχο να αξιολογήσει την επίδραση της χορήγησης στατινών στην εμφάνιση μετεγχειρητικών επιπλοκών και στη βραχυπρόθεσμη πρόγνωση των πασχόντων. Αξιολογήθηκαν συνολικά δεδομένα από 4.338 ασθενείς και φάνηκε ότι ο κίνδυνος εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής ελαττώνεται κατά το ήμισυ όταν χορηγηθεί προεπεμβατικά στατίνη και κυρίως ατορβαστατίνη. Μεγαλύτερο όφελος φάνηκε σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης μόνο. Η χορήγηση στατινών συνδέθηκε με μικρότερη διάρκεια νοσηλείας, χωρίς όμως να επηρεάσει το ποσοστό εμφάνισης νεφρικής βλάβης, εμφράγματος μυοκαρδίου ή τη διάρκεια νοσηλείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Συμπερασματικά, η χορήγησης στατινών, ιδίως της ατορβαστατίνης, πριν από καρδιοχειρουργική επέμβαση ελαττώνει την πιθανότητα εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής και βραχύνει τη διάρκεια νοσηλείας των ασθενών.
(Yuan X, Du J, Liu Q, et al. Int J Cardiol. 2016;228:958-966)
Αθηροσκλήρωση των καρωτίδων σε ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία υπό στατίνη
Η χορήγηση στατινών ελαττώνει την υποκλινική αθηροσκλήρωση με ευνοϊκή επίδραση στην εμφάνιση πρώιμης καρδιαγγειακής νόσου. Στη μελέτη αυτή αξιολογήθηκε η αθηροσκλήρωση των καρωτίδων με υπέρηχο και μέτρηση του πάχους έσω-μέσου χιτώνα (ΙΜΤ) σε 221 ασυμπτωματικούς πάσχοντες από ετερόζυγο οικογενή υπερχοληστερολαιμία υπό υπολιπιδαιμική θεραπεία με στατίνη και έγινε σύγκριση με 103 υγιή άτομα. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη ελάμβαναν στατίνη για μακρό χρονικό διάστημα (10 ± 7,8 έτη). Φάνηκε ότι η συχνότητα παρουσίας αθηρωματικών πλακών στις καρωτίδες και το ΙΜΤ δεν διέφεραν σημαντικά ανάμεσα στους πάσχοντες από οικογενή υπερχοληστερολαιμία και στην ομάδα ελέγχου. Σε μια υπο-ομάδα 49 ασθενών που πραγματοποιήθηκε αξονική στεφανιογραφία φάνηκε ότι η ασβέστωση των στεφανιαίων σχετιζόταν με την παρουσία καρωτιδικής πλάκας. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία υπό μακροχρόνια υπολιπιδαιμική θεραπεία δεν εμφανίζουν διαφορά στην αθηροσκλήρωση των καρωτίδων συγκριτικά με υγιή άτομα. Κατά συνέπεια δεν κρίνουν απαραίτητο τον τακτικό έλεγχο των ασθενών αυτών με υπερηχογράφημα καρωτίδων.
(Bos S, Duvekot MH, Ten Kate GR, et al. Atherosclerosis. 2016;256:62-66)
Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ενός μακράς δράσης φαρμάκου αναστολής της PCSK-9
Το νεώτερο υπολιπιδαιμικό φάρμακο inclisiran (ALN-PCSsc) είναι μια μακράς δράσης ουσία που παρεμβαίνει στο RNA σύνθεσης της PCSK-9. Στη μελέτη φάσης Ι αξιολογήθηκε η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα σε λιπιδαιμικές παραμέτρους της χορήγησης διαφόρων δοσολογικών σχημάτων του inclisiran έναντι εικονικού φαρμάκου. Το φάρμακο χορηγήθηκε με υποδόρια έγχυση σε υγιείς εθελοντές με LDL-χολ > 100 mg/dL με ή χωρίς λήψη στατίνης. Οι περισσότερο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες από το φάρμακο ήταν ήπιες και συμπεριελάμβαναν βήχα, μυοσκελετικά άλγη, ρινοφαρυγγίτιδα, κεφαλαλγία, άλγος ράχης και διάρροια. Μονήρης δόση 300 mg inclisiran πέτυχε ελάττωση της PSCK-9 κατά 74,5% και της LDL-χολ κατά 50,6% από τα αρχικά επίπεδα, ενώ το αποτέλεσμα διατηρήθηκε για 6 μήνες. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η χορήγηση του inclisiran οδηγεί σε σημαντική ελάττωση της PSCK-9 και της LDL-χολ για 6 μήνες χωρίς σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες.
(Fitzgerald K, White S, Borodovsky A, et al. N Engl J Med. 2016. [Epub ahead of print])
Η επίδραση της εζετιμίμπης σε συνδυασμό με ατορβαστατίνη στην αθηρωματική πλάκα των στεφανιαίων αρτηριών
Στη μελέτη OCTIVUS αξιολογήθηκε η επίδραση της συνδυαστικής θεραπείας εζετιμίμπης με ατορβαστατίνη έναντι μονοθεραπείας με ατορβαστατίνη στη σύσταση της αθηρωματικής πλάκας ασθενών μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου (ΟΕΜ) που υπεβλήθησαν σε πρωτογενή αγγειοπλαστική. Ογδόντα-επτά ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε χορήγηση 10 mg εζετιμίμπης και 80 mg ατορβαστατίνης ή σε μονοθεραπεία με 80 mg ατορβαστατίνης. Κατά τον καθετηριασμό αξιολογήθηκε ο νεκρωτικός πυρήνας και ο συνολικός (TAV) και ο ποσοστιαίος αθηρωματικός όγκος (PAV) με ενδοστεφανιαίο υπέρηχο (IVUS) σε αρτηρία που δεν σχετιζόταν με το έμφραγμα. Η εξέταση επαναλήφθηκε 12 μήνες μετά το ΟΕΜ. Η συνδυαστική θεραπεία με εζετιμίμπη δεν επηρέασε το νεκρωτικό πυρήνα, είχε όμως θετική επίδραση στο συνολικό και στο ποσοστιαίο αθηρωματικό όγκο των στεφανιαίων. Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι η προσθήκη εζετιμίμπης σε ισχυρή στατίνη οδηγεί σε υποστροφή της αθηροσκλήρωσης των στεφανιαίων.
(Hougaard M, Hansen HS, Thayssen P, et al. Cardiovasc Revasc Med. 2016. pii: S1553-8389(16)30333-5)
Χορήγηση στατινών και θνησιμότητα από καρκίνο
Η μελέτη Women’s Health Initiative συμπεριέλαβε γυναίκες ηλικίας 50-79 ετών που παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο επί 14 έτη. Στην παρούσα ανάλυση αξιολογήθηκαν δεδομένα από 146.326 συμμετέχουσες στις οποίες καταγράφηκαν 23.067 περιστατικά κακοήθειας και 3.152 θάνατοι από καρκίνο. Η χορήγηση στατίνης, συγκριτικά με τις συμμετέχουσες που δεν είχαν λάβει ποτέ στατίνες, έδειξε σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο κατά 22%. Παρόμοια εικόνα υπήρχε και για άλλες υπολιπιδαιμικές θεραπείες. Η επίδραση των στατινών στη θνητότητα από κακοήθεια ήταν ανεξάρτητη της ισχύος, του τύπου ή της διάρκειας θεραπείας με στατίνη. Εντούτοις, δεν υπήρξε συσχέτιση με μειωμένη επίπτωση κακοηθειών παρά τα ευνοϊκά αποτελέσματα στη θνησιμότητα. Συμπερασματικά, σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, η τακτική χορήγηση στατινών φαίνεται ότι σχετίζεται με ελάττωση της θνητότητας από κακοήθειες ανεξάρτητα από τον τύπο, την ισχύ ή τη διάρκεια της αγωγής.
(Wang A, Aragaki AK, Tang JY, et al. Br J Cancer. 2016;115:129-35)
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αναβαθμισμένη ιστοσελίδα της ΕΕΛΙΑ: www.eelia.gr