Υ1ΓΠοικ. 10946/28-01-2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την

διακίνηση διαγνωστιστών δειγμάτων.

Εγκύκλιος σε pdf.