Αντικατάσταση της αριθ. οικ. 14025/23-7-2013 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β’ 1789) «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (claw back) έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας»

Δείτε το έγγραφο

ΑΔΑ: ΒΛΩΝΘ-ΚΑ1