ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Πληροφορίες : Μαριάνθη Κατσάνη
Τηλέφωνο : 2132161224

Αθήνα, 17 / 6/ 2013
Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 57966

ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ »

Οι επικουρικοί ιατροί, οι οποίοι κατά την υποβολή της κύριας ή της συμπληρωματικής
τους αίτησης κατείχαν οποιαδήποτε έμμισθη ή άμισθη θέση οπουδήποτε στο Δημόσιο
οφείλουν όπως άμεσα προβούν σε αίτηση διαγραφής διότι σε κάθε άλλη
περίπτωση θα επιβληθούν πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ