Έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα:<<Ανάκληση της Υ7α/Γ.Π./οικ. 16466/10-2-2006 Υπουργικής Απόφασης με θέμα:”Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων για άσκηση των γιατρών” (ΦΕΚ 175Β΄ ).