Αποφασίσθηκε η  έγκριση της επιχορήγησης Νοσοκομείων, συνολικού ποσού διακοσίων ενενήντα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (297.779.528,00)€ από την πίστωση που αναλήφθηκε με την σχετ. (4) απόφαση σε βάρος του Φ. 990 Κ.Α.Ε. 9281 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας οικ. Έτους 2013.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ