Έγκριση επιχορήγησης Νοσοκομείων συνολικού ποσού 148.500.000,00 ΕΥΡΩ από την πίστωση του Φ. 210 Κ.Α.Ε. 2325

Έγκριση επιχορήγησης Νοσοκομείων_0