Αποφασίσθηκε η έγκριση της επιχορήγησης Νοσοκομείων, συνολικού ποσού εκατόν δέκα εκατομμυρίων ευρώ(110.000.000,00€)από την πίστωση που αναλήφθηκε με την σχετ. (4) απόφαση σε βάρος του  Φ. 21 0Κ.Α.Ε. 2325 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας οικ. Έτους 2013.2. Την έκδοση ογδόντα οκτώ (88) χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα με τα αντίστοιχα Α.Φ.Μ ., τις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ. ως επιχορήγηση για την εξόφληση υποχρεώσεων προς τρίτους, αποκλειστικά του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Δείτε το έγγραφο του Υπ. Υγείας