Λίστα με αρχεία αιτήσεων


Δικαιολογητικά εγγραφής στον ΙΣΠ (Αφορά σε 1η εγγραφή ιατρού σε Ι.Σ)

Σύμφωνα με το άρθρο 295 παρ. 3 του Ν 4512/2018 η πρώτη εγγραφή πραγματοποιείται εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της βεβαίωσης άσκησης (Ημερ. βεβαίωσης)

 1. Αίτηση-Δήλωση εγγραφής προς τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών (χορηγείται & από την υπηρεσία μας).
 2. α. Για ελληνικά ΠΤΥΧΙΑ: Αντίγραφο πτυχίου
  β. Για ΠΤΥΧΙΑ που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός της Ε.Ε.: φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του ξενόγλωσσου, αντίγραφο επικυρωμένο της μετάφρασής του, αντίγραφο βεβαίωσης από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.
  γ. Για ΠΤΥΧΙΑ που χορηγήθηκαν από χώρες της Ε.Ε.: Αντίγραφο επικυρωμένο του ξενόγλωσσου, αντίγραφο επικυρωμένο της μετάφρασής του και βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ αν αυτή χορηγήθηκε πριν την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε
  δ. Για ΠΤΥΧΙΑ που χορηγήθηκαν από Ιταλία: φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του ξενόγλωσσου, αντίγραφο επικυρωμένο της μετάφρασής του, φωτοαντίγραφα επικυρωμένα του ATTESTATO κα της μετάφρασής του.
 3. Απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
 4. Ακριβές αντίγραφο ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ένα από τα δύο που χορηγεί ο ΠΙΣ).
 5. Απλό φωτοαντίγραφο ΤΙΤΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (αν υπάρχει)
 6. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (Μπορεί να κατατεθεί οιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που αναφέρει τον ΑΜΚΑ)
 7. Δήλωση του άρθρου 296 του ν 4512/2018 (Χορηγείται από την Υπηρεσία)
 8. Δικαίωμα εγγραφής (ποσό 10,00 €) (Απαλλαγή ετήσιας εισφοράς για το τρέχον έτος της 1ης εγγραφής).
 9. 1 φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας
 10. Βιογραφικό συνοδευόμενο από τίτλους ειδίκευσης και εξειδίκευσης, μεταπτυχιακών σπουδών και κάθε άλλης επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Δικαιολογητικά εγγραφής στον ΙΣΠ (Αφορά σε εγγραφές εκ μετεγγραφής από άλλον Ι.Σ.)

 1. Αίτηση-Δήλωση (Χορηγείται & από την Υπηρεσία)
 2. Απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
 3. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (Αν δεν περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά από τον ΙΣ που προέρχεται. -Μπορεί να κατατεθεί οιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που αναφέρει τον ΑΜΚΑ)
 4. Δήλωση του άρθρου 296 του ν 4512/2018 (Χορηγείται από την Υπηρεσία)
 5. Καταβολή ετήσιας εισφοράς και δικαιώματος εγγραφής (εγγραφή 10,00 €) Η ετήσια εισφορά δεν καταβάλλεται εάν έχει εξοφληθεί στον προηγούμενο Ιατρικό Σύλλογο.
 6. 1 φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας
 7. Βιογραφικό συνοδευόμενο από τίτλους ειδίκευσης και εξειδίκευσης, μεταπτυχιακών σπουδών και κάθε άλλης επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Σημ.: Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εκ μετεγγραφής από άλλον Ι.Σ. είναι η αποστολή στον ΙΣΠ των απαραίτητων εγγράφων (ηλεκτρονικά) από τον προηγούμενο Ι.Σύλλογο μετά από αίτημα των ιατρών.


Δικαιολογητικά εγγραφής στο ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΣΠ 

 1. Αίτηση-Δήλωση (Χορηγείται & από την Υπηρεσία)
 2. Βεβαίωση (πρόσφατη) Ιατρικού Συλλόγου του οποίου είμαι ενεργό μέλος από την οποία να προκύπτουν τυχόν μεταβολές ΙΣ, πιθανές ποινικές ή πειθαρχικές καταδίκες
 3. Βεβαίωση (πρόσφατη) Ιατρικού Συλλόγου του οποίου είμαι μέλος ειδικού μητρώου από την οποία να προκύπτουν πιθανές ποινικές ή πειθαρχικές καταδίκες. (Ισχύει μόνο αν ο ιατρός είναι & μέλος ειδικού μητρώου άλλου Ι.Συλλόγου)
 4. Απλό φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
 5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (Αν δεν αναγράφεται στη βεβαίωση του Ι.Σ.. -Μπορεί να κατατεθεί οιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που αναφέρει τον ΑΜΚΑ)
 6. Δικαίωμα εγγραφής (ποσό 10,00 €)
 7. Καταβολή ετήσιας εισφοράς (100,00 €)
 8. 1 φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας
 9. Απόφαση απόσπασης/μετακίνησης από Υπηρεσία προς δημόσια δομή περιφέρειας ΙΣ Πατρών (Ισχύει μόνο για δημόσιους λειτουργούς που εργάζονται με απόσπαση, δηλ η οργανική θέση ανήκει σε περιφέρεια άλλου Συλλόγου)
 10. Βιογραφικό συνοδευόμενο από τίτλους ειδίκευσης και εξειδίκευσης, μεταπτυχιακών σπουδών και κάθε άλλης επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Σημ.: Η αίτηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο του ΙΣΠ υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΠ.


Οδηγίες για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης ή απαλλαγής από την εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου

Για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου απαιτείται:

 1. Αίτηση  ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
 2. Βεβαίωση του Κέντρου Υγείας  από την οποία να προκύπτει η εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου.
 3. Πιστοποιητικό από το Νοσοκομείο  για την εκπαίδευση του υπόχρεου ιατρού:
  1. Στην περίπτωση που ο ιατρός πριν την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου  είχε υπηρετήσει ως ειδικευόμενος, αυτό πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως.
  2. Στην περίπτωση που και η υπηρεσίας υπαίθρου του ιατρού και η εκπαίδευσή του  στο Νοσοκομείο βεβαιώνεται στο ίδιο έγγραφο (συνήθως από το  Νοσοκομείο) κατατίθεται  με  την αίτηση το σχετικό έγγραφο.
 4. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει διοριστεί για εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου με απόφαση έως 20-8-1997 και με δωδεκάμηνη θητεία, δεν απαιτούνται δικαιολογητικά.

Για τη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από την υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου απαιτείται:

 1. Αίτηση ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
 2.  Αντίγραφο πτυχίου (για πτυχία ημεδαπής)
 3. Αντίγραφο ξενόγλωσσου πτυχίου και για πτυχία εξωτερικού, αντίγραφο επίσημης μετάφρασης αυτού και αντίγραφο Πράξης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ   Ή ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που τα πτυχία ιατρικών σχολών Πανεπιστημίων είναι χωρών του εξωτερικού εκτός Ευρωπαϊκής  Ένωσης.
 4. Αντίγραφο βεβαίωσης από τη Γραμματεία του αντίστοιχου Πανεπιστημίου για την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Α’ έτος της Ιατρικής Σχολής, εάν αυτή δεν προκύπτει από το πτυχίο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται με την  αίτηση σε απλή φωτοτυπία.

Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει αίτηση χωρίς τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μπορούν να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Υγείας στο  e-mail: [email protected] , αναφέροντας οπωσδήποτε τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης που έχουν καταθέσει στο Υπουργείο.

Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν αποστείλει αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης  ή απαλλαγής από την υποχρέωση  υπηρεσίας υπαίθρου και δεν διαθέτουν τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου μπορούν να αιτηθούν αυτόν ηλεκτρονικά από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Υγείας στο e-mail: [email protected]


Δικαιολογητικά για κατάρτιση και τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας

 

Δείτε την Υπ. Απόφαση: Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις ΜΕΝΝ – ΜΕΘ

Δείτε την Αίτηση: Αίτηση συμμετοχής στην επιλογή για εξειδίκευση σε Πολυδύναμες Μ.Ε.Θ και Μ.Ε.Ν.Ν

ΦΕΚ τΒ΄ 3614_12-10-2017 Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων για εξειδίκευση στις Πολ ΜΕΘ-ΜΕΝΝ


Δικαιολογητικά για τοποθέτηση ιατρών σε λίστα αναμονής για ειδίκευση σε Νοσοκομεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σχετικά ΦΕΚ:

ΝΕΑ Υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ειδικευομένων τοποθέτησης ιατρών» ΦΕΚ 314 Β

YA Tροποποίηση (ΦΕΚ 314 Β) ΥΑ «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας»

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (Έντυπο Υ1). (χορηγείται από τη Δ/νση Υγείας).
 2. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από τη Δ/νση Υγείας).
 3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή βεβαίωσης από τη γραµµατεία του Πανεπιστηµίου από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος έχει καταστεί πτυχιούχος, ή φωτοαντίγραφο πτυχίου Πανεπιστηµίου κράτους−µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επικύρωσης του (σφραγίδα της Χάγης), το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της επίσηµης µετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιµίας του ∆ΟΑΤΑΠ ή ∆ΙΚΑΤΣΑ όπου αυτό απαιτείται. Για τις περιπτώσεις πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της µετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιµίας του ∆ΟΑΤΑΠ ή ∆ΙΚΑΤΣΑ.
 4. Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος. (σε περίπτωση που έχουν κατατεθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος από τον ΠΙΣ και μέχρι την έκδοση αυτής, δύναται να χρησιμοποιηθεί βεβαίωση από τον ΠΙΣ περί ορθής υποβολής αιτήματος)
 5. Βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή πιστοποιητικό περί του χρόνου υπηρεσίας υπαίθρου από τις υπηρεσίες στις οποίες διανύθηκε.
 6. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  1. Οι υπήκοοι κρατών−µελών της Ε.Ε ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώµατα των κοινοτικών υπηκόων υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους−µέλους της Ε. Ε (άρθρο 42 του Ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85 Α΄), ή πιστοποιητικό µόνιµης διαµονής κοινοτικού υπηκόου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του Ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85 Α΄), ή δελτίο ταυτότητος οµογενούς, ή άδεια διαµονής οµογενούς (άρθρο 81 του Ν. 4251/2014 ΦΕΚ 80 Α΄), ή δελτίο διαµονής µέλους οικογένειας Έλληνα, ή δελτίο µόνιµης διαµονής, ή προσωποπαγή άδεια διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83, 84, 85 και 87 του Ν. 4251/2014), ή άδεια επί µακρόν διαµένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88, 97 και 106 του Ν. 4251/2014), ή άδεια διαµονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του Ν. 4251/2014), ή κατοχή µπλε κάρτας της Ε.Ε (άρθρα 114 και 120 του Ν. 4251/2014), ή δεκαετή άδεια παραµονής (άρθρο 138 του Ν. 4251/2014).
 7. Οι υπήκοοι κρατών−µελών της Ε.Ε. ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώµατα των κοινοτικών υπηκόων πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό ελληνοµάθειας επιπέδου Β2 από το ∆ιδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου θεσσαλονίκης. (Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν απαιτείται για όσους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστηµίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιµίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον ∆ΟΑΤΑΠ (∆ΙΚΑΤΣΑ) µετά από εξετάσεις)

Σε περίπτωση κατά την οποία υποβληθεί νέα αίτηση για αλλαγή ειδικότητας ή νοσηλευτικού ιδρύµατος στην ίδια Περιφέρεια ή Περιφερειακή ενότητα εντός τριετίας από την αρχική, δεν απαιτείται η υποβολή νέων δικαιολογητικών.

Για την συνέχιση και ολοκλήρωση της ειδίκευσης απαιτούνται:

 1. αίτηση στην οποία ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να συµπληρώσει τον αριθµό πρωτοκόλλου της απόφασης τοποθέτησης του στο προκαταρκτικό στάδιο, η οποία υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής ενότητας. Η αίτηση για συνέχιση της ειδίκευσης µπορεί να υποβληθεί µόνο µετά την έκδοση της απόφασης της αρχικής τοποθέτησης
 2. πιστοποιητικό του νοσηλευτικού ιδρύµατος στο οποίο θα αναφέρεται η χρονική διάρκεια της προϋπηρεσίας του ενδιαφερόµενου. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να υποβάλλεται εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κενής θέσης, από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής ενότητας

Σημείωση:
Οι αιτήσεις γίνονται αυστηρά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται εξουσιοδότηση με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής.
Προσοχή:
Η αρμόδια υπηρεσία  επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά εφόσον απαιτηθούν.

Για να δείτε τις αναμονές των ιατρικών ειδικοτήτων των Νοσοκομείων όλης της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος καθώς και χρήσιμα έντυπα πατήστε εδώ.

Πληροφορίες: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

Π.Π. Γερμανού 98, Τ.Κ. 26222 ΠΑΤΡΑ
Τηλ. 2613-620750 / 751
Fax 2610-316759


Χορήγηση άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας (Συμμετοχή σε εξετάσεις)

Αρμόδια υπηρεσία: Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

(μέσω ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας απαιτούνται:

α.  Άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

β. Συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ειδικότητας, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, για τη λήψη του τίτλου αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας.

γ. Επιτυχής δοκιμασία ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής.

δ. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής από αυτήν, χορηγούμενη από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις.
2. Έλεγχος δικαιολογητικών.
3. Διαβίβαση πινάκων με συμμετέχοντες στις επιτροπές.
4. Διενέργεια εξετάσεων με βάση το αναρτημένο πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του ΠΙΣ.
5. Επικύρωση αποτελεσμάτων από το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.
6. Ανάρτηση αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΠΙΣ σε δεκαπέντε (15) μέρες μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου.
7. Χορήγηση απόφασης τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Ι.Σ.).
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 3. Πτυχίο:
  • α) Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου.
  • β) Για πτυχιούχους από κράτη της Ε.Ε. απαιτείται φωτοαντίγραφο πτυχίου με επίσημη μετάφραση και βεβαίωση από την αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης, ότι το πτυχίο πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά. Όλα τα ανωτέρω επισήμως σφραγισμένα από την αρχή του τόπου προέλευσης (APOSTILLE/Χάγης).
  • γ) Για ξενόγλωσσα πτυχία από μη κράτος της Ε.Ε. προσκομίζετε φωτοαντίγραφο αυτού, επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και την απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ.
  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω προσκομίζονται εάν δεν έχει εκδοθεί η βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος από τον ΠΙΣ
 4. Αντίγραφο άδειας/βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος αν δεν έχει εκδοθεί από τον Π.Ι.Σ
 5. Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα Ιατρικού Συλλόγου. Σε αντίθετη περίπτωση βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου με τα στοιχεία υποβολής αίτησης εγγραφής του ιατρού στα μητρώα του.
 6. Πιστοποιητικά ευδόκιμης άσκησης ειδικότητας σε αναγνωρισμένες ως κατάλληλες για ειδίκευση ιατρών κλινικές και εργαστήρια, που να φέρουν την υπογραφή του Δ/ντη της Κλινικής ή του Εργαστηρίου ή του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής, την υπογραφή του Δ/ντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την υπογραφή του Διοικητικού Διευθυντή του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, με την επισήμανση της γνησιότητας των υπογραφών και του περιεχομένου των πιστοποιητικών. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν τον ακόλουθο τύπο:
  • να φέρουν αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού και ημερομηνία έκδοση.
  • ο χρόνος ειδίκευσης να γράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.
  • να διατυπώνεται η κρίση των Διευθυντών κλινικών ή εργαστηρίων για την κατάρτιση του ιατρού και την ικανότητά του κατά την ειδίκευση.
  • να σημειώνεται ότι ο ιατρός παρακολούθησε τακτικώς και ανελλιπώς σύμφωνα με το κανονισμένο επιστημονικό ωράριο καθώς και ο χρόνος που αδικαιολόγητα απουσίασε.
  • να αναφέρεται απαραίτητα ο αριθμός και η ημερομηνία απόφασης του Υπουργείου Υγείας για την έναρξη της ειδικότητας (για τις χειρουργικές ειδικότητες προσκομίζεται απαραίτητα αναλυτικός κατάλογος χειρουργικών επεμβάσεων).
  • να αναφέρεται η συμμετοχή του ιατρού στο πρόγραμμα εφημεριών της κλινικής/τμήματος/μονάδας/εργαστηρίου. Σε περίπτωση μη συμμετοχής θα αναφέρεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι περί μη συμμετοχής στο πρόγραμμα εφημεριών.
  • να αναφέρεται ο χρόνος της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου που προσμετρήθηκε στην άσκηση του ιατρού στην ειδικότητα, στις περιπτώσεις που ο ιατρός την έχει εκπληρώσει.
  • Για τις ειδικότητες που η τοποθέτηση δεν είναι ενιαία, πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης και για το γενικό μέρος και για το ειδικό.
 7. Βεβαίωση εκπλήρωσης υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή απόφαση νόμιμης απαλλαγής από αυτήν, χορηγούμενη από το Υπουργείο Υγείας, εάν ο ιατρός έχει καταστεί πτυχιούχος από 18-11-2013 και εφεξής.
 8. Ιατροί που ασκήθηκαν σε νοσοκομεία άλλων χωρών επιπλέον με τα παραπάνω προσκομίζουν απόφαση αναγνώρισης του χρόνου άσκησής τους από το Υπουργείο Υγείας μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ, καθώς και τα πιστοποιητικά (σε απλά φωτοαντίγραφα) βάσει των οποίων εκδόθηκε η απόφαση αναγνώρισης του χρόνου ειδίκευσής τους.
 9. Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Π.Ι.Σ. παραβόλου αξίας τριάντα ευρώ (30€). (ALPHA BANK – IBAN: GR41 0140 1630 1630 0200 1000 010).

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ

 • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, κατατίθενται μόνο με την πρώτη (1η) αίτηση συμμετοχής του ενδιαφερομένου.
 • Σε περίπτωση αποτυχίας ή μη συμμετοχής στις εξετάσεις για την επόμενη φορά που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να λάβει μέρος, υποβάλλεται στον Π.Ι.Σ. νέα αίτηση (χωρίς δικαιολογητικά).
 • Συχνά παρατηρούνται ελλείψεις/προβλήματα στα πιστοποιητικά ασκήσεως ειδικότητας από τα νοσοκομεία. Τα έγγραφα θεωρούνται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ως έντυπα με ιδιαίτερο τύπο και μορφή. Συνιστάται προηγουμένως έλεγχος από τον ενδιαφερόμενο, ώστε το έγγραφο να πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 προς αποφυγή ταλαιπωρίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 • Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται από τους υποψηφίους στον ΠΙΣ το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από τις εξετάσεις και σε ημερομηνία που θα ανακοινώνεται κάθε φορά από τον ΠΙΣ.
 • Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας. Ηλεκτρονικά υποβάλλονται και στην περίπτωση αυτοπρόσωπης παράστασης του υποψηφίου στα γραφεία του Π.Ι.Σ.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνείτε με το αρμόδιο γραφείο του ΠΙΣ στα τηλ.: 2107258660-2

Σχετικό αρχείο pdf ΠΙΣ – για εξετάσεις ειδικότητας

Σχετικό ΦΕΚ: ΦΕΚ 1373_22-4-2019 ΤΒ – Καθορισμός δικαιολ-διαδικασίας για βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικής ειδικότητας

Σχετικό ΦΕΚ για παράβολα υπέρ ΠΙΣ:  Παράβολα ΠΙΣ ΦΕΚ 3775_13-8-2021 τΒ


Χορήγηση άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας (αυτόματη αναγνώριση τίτλου από χώρα ΕΕ)

Αρμόδια υπηρεσία: Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

(μέσω ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος)

 1. Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Ι.Σ.).
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
 3. Πτυχίο Ιατρικής των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή τίτλος σπουδών εκπαιδευτικού οργανισμού κράτους-μέλους της Ε.Ε. αναγνωρισμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (Α 78), όπως ισχύει ή τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (ΔΙΚΑΤΣΑ), ως ισότιμος και αντίστοιχος με τα πτυχία Ιατρικής της ημεδαπής. (Τα παραπάνω προσκομίζονται εάν δεν έχει εκδοθεί η βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος από τον Π.Ι.Σ.)
 4. Ελληνική Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
 5. Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του κράτους προέλευσης της Ε.Κ.
 6. Φωτοαντίγραφο τίτλου Ειδικότητας ιατρού που περιλαμβάνει το παράρτημα V 5.1.3 και 5.1.4 του Π.Δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 2005/36/ΕΚ…», όπως ισχύει κάθε φορά.
 7. Βεβαίωση από αρμόδια Αρχή του τόπου προέλευσης ότι ο τίτλος ειδικότητας είναι σύμφωνος με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά μόνον για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν την ένταξη του κ-μ στην ΕΚ.
 8. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης με αναφορά σε τυχόν πειθαρχικές ποινές από τον Ιατρικό Σύλλογο, του οποίου είναι μέλος (Good Standing).
 9. Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Π.Ι.Σ. παραβόλου αξίας είκοσι ευρώ (30€) (ALPHA BANK – IBAN: GR41 0140 1630 1630 0200 1000 010).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ξενόγλωσσα έγγραφα και τίτλοι θα φέρουν την επισημείωση της Χάγης του τόπου προέλευσης (σφραγίδα APOSTILLE) και μεταφρασμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ή από ορκωτό μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου, ή από δικηγόρο της ελληνικής επικράτειας, ή από επίσημο μεταφραστή του Ελληνικού προξενείου του κράτους προέλευσης, από αντίστοιχη υπηρεσία της χώρας προέλευσης με την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της ημεδαπής.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνείτε με το αρμόδιο γραφείο του ΠΙΣ στα τηλ.: 2107258660-2

Σχετικό αρχείο pdf ΠΙΣ – για αυτόματη αναγνώριση τίτλου από χώρα ΕΕ

Σχετικό ΦΕΚ: ΦΕΚ 1373_22-4-2019 ΤΒ – Καθορισμός δικαιολ-διαδικασίας για βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικής ειδικότητας

Σχετικό ΦΕΚ για παράβολα υπέρ ΠΙΣ:  Παράβολα ΠΙΣ ΦΕΚ 3775_13-8-2021 τΒ


Έκδοση βεβαίωσης (άδειας) άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

Αρμόδια υπηρεσία: Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

(μέσω ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του Ιατρού απαιτείται:

 1. Πτυχίο: α) Ιατρικής των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή τίτλος σπουδών εκπαιδευτικού οργανισμού κράτους-μέλους της Ε.Ε. αναγνωρισμένος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (Α 78), όπως ισχύει ή γ. τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (ΔΙΚΑΤΣΑ), ως ισότιμος και αντίστοιχος με τα πτυχία Ιατρικής της ημεδαπής.
 2. Να μην τελεί υπό στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων ή υπό δικαστική συμπαράσταση.
 3. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για αρπαγή προσώπου, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια.
 4. Να μην έχει παρέλθει διετία από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου της Ιατρικής Σχολής των ΑΕΙ της ημεδαπής, ή της αναγνώρισης του τίτλου σπουδών του εκπαιδευτικού οργανισμού κράτους-μέλους της Ε.Ε., ή της έκδοσης της απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικούς οργανισμούς τρίτων χωρών.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 1. Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου).
 2. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων ταυτότητας.
 3. Πτυχίο:
  • α) Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή βεβαίωσης από τη γραμματεία του Πανεπιστημίου από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταστεί πτυχιούχος.
  • β) Για πτυχιούχους από κράτη της Ε.Ε. απαιτείται φωτοαντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου του κ-μ της Ε.Ε., το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της επίσημης μετάφρασής του και βεβαίωση από την αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης, ότι το πτυχίο πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά, μαζί με την επίσημη μετάφρασή της. Όλα τα ανωτέρω επισήμως σφραγισμένα από την αρχή του τόπου προέλευσης (APOSTILLE/Χάγης).
  • γ) Για ξενόγλωσσα πτυχία από μη κράτος της Ε.Ε. προσκομίζεται φωτοαντίγραφο αυτού, επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και την απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ.
 4. Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του κράτους προέλευσης της Ε.Κ., όπου απαιτείται (ξενόγλωσσο έγγραφο, μετάφραση και σφραγίδα Χάγης).
 5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου
  • Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών υπηκόων, υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε.
  • ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής – κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, (άρθρο 42 του ν.4071/2012 ΦΕΚ ‘Α 85)
  • ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς
  • ή άδεια διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν.4251/2014 ΦΕΚ ‘Α 80)
  • ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα
  • ή δελτίο μόνιμης διαμονής
  • ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83, 84, 85 και 87 του ν.4251/2014 ΦΕΚ Α’ 80)
  • ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88, 97 και 106 του ν.4251/2014 ΦΕΚ Α’ 80)
  • ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του ν.4251/2014 ΦΕΚ Α’ 80)
  • ή αντίγραφο μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 του ν.4251/2014 ΦΕΚ Α’ 80)
  • ή αντίγραφο δεκαετούς άδειας παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ Α’ 80)
  • ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα (άρθρο 12 του Ν.4356/2015 ΦΕΚ Α’ 181 και άρθρο 3 του Ν.443/2016 ΦΕΚ Α’ 232)
  • ή για τους αλλοδαπούς που δεν εμπίπτουν στα παραπάνω, απαραίτητη είναι η άδεια παραμονής και άδεια εργασίας σε απλά φωτοαντίγραφα.
 6. Υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει ότι: «Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας», ή στην αντίθετη περίπτωση «Έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις».
 7. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Ο αιτών να έχει την αναγκαία γνώση της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, «Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών πολιτών πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν απαιτείται για όσους είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις.»
 8. Αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του Π.Ι.Σ. παραβόλου αξίας πενήντα ευρώ (80€) (ALPHA BANK – IBAN: GR41 0140 1630 1630 0200 1000 010).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 • Η χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος σε κοινοτικό υπήκοο, ο οποίος επιθυμεί την προσωρινή παροχή υπηρεσιών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 78477/ΙΑ/12-7-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2271).
 • Δεν απαιτείται βεβαίωση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για ιατρούς ξένης ιθαγένειας που ασκούν νόμιμα την ιατρική στην αλλοδαπή, προκειμένου να έλθουν αυτοί στην Ελλάδα για επίσκεψη ασθενούς.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνείτε με το αρμόδιο γραφείο του ΠΙΣ στα τηλ.: 2107258660-2

Σχετικό αρχείο pdf ΠΙΣ – για έκδοση άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

Σχετικό ΦΕΚ: ΦΕΚ 1373_22-4-2019 ΤΒ – Καθορισμός δικαιολ-διαδικασίας για βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικής ειδικότητας

Σχετικό ΦΕΚ για παράβολα υπέρ ΠΙΣ:  Παράβολα ΠΙΣ ΦΕΚ 3775_13-8-2021 τΒ


Έκδοση πιστοποιητικού ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

Αρμόδια υπηρεσία: Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (μέσω ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος)

Η΄

η αρμόδια Δ/νση Υγείας της κατά τόπον Περιφερειακής Ενότητας (ανάλογα με τη συνθήκη που περιγράφεται στις οδηγίες του Υπ. Υγείας (ΕΔΩ 2/4/2019, ΕΔΩ 4/4/2019 & ΕΔΩ 5/6/2019)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Π.Ι.Σ.).
 2. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου του οποίου ο ιατρός είναι μέλος, για την εγγραφή του στο μητρώο μελών αυτού, τις μεταβολές και τις τυχόν πειθαρχικές καταδίκες του (για τα μέλη του ΙΣΠ παρέχεται και ηλεκτρονικά ΕΔΩ), καθώς και αντίστοιχη βεβαίωση των άλλων Ιατρικών Συλλόγων, στο ειδικό μητρώο των οποίων είναι εγγεγραμμένος ο ιατρός.
 3. Πτυχίο:
  • Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή βεβαίωσης από τη γραμματεία του Πανεπιστημίου από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταστεί πτυχιούχος.
  • Για πτυχιούχους από κράτη της Ε.Ε. απαιτείται φωτοαντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου του κ-μ της Ε.Ε., το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της επίσημης μετάφρασής του και βεβαίωση από την αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης, ότι το πτυχίο πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 2005/36/ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά, μαζί με την επίσημη μετάφρασή της. Όλα τα ανωτέρω επισήμως σφραγισμένα από την αρχή του τόπου προέλευσης (APOSTILLE/Χάγης).
  • Για ξενόγλωσσα πτυχία από μη κράτος της Ε.Ε. προσκομίζεται φωτοαντίγραφο αυτού, επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και την απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ.
 4. Φωτοαντίγραφο άδειας/βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 5. Φωτοαντίγραφο τίτλου ειδικότητας, στην περίπτωση ειδικευμένου ιατρού.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνείτε με το αρμόδιο γραφείο του ΠΙΣ στα τηλ.: 2107258660-2 ή στις κατά τόπον Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Σχετικό αρχείο pdf ΠΙΣ – για πιστοποιητικό ορθής άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

Σχετικό ΦΕΚ: ΦΕΚ 1373_22-4-2019 ΤΒ – Καθορισμός δικαιολ-διαδικασίας για βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικής ειδικότητας


Έκδοση πιστοποιητικού υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης

Αρμόδια υπηρεσία: Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (μέσω ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος)

Η΄

η αρμόδια Δ/νση Υγείας της κατά τόπον Περιφερειακής Ενότητας (ανάλογα με τη συνθήκη που περιγράφεται στις οδηγίες του Υπ. Υγείας (ΕΔΩ 2/4/2019, ΕΔΩ 4/4/2019 & ΕΔΩ 5/6/2019)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Ι.Σ.).
 2. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου του οποίου ο ιατρός είναι μέλος, για την εγγραφή του στο μητρώο μελών αυτού, τις μεταβολές και τις τυχόν πειθαρχικές καταδίκες του(για τα μέλη του ΙΣΠ παρέχεται και ηλεκτρονικά ΕΔΩ), καθώς και αντίστοιχη βεβαίωση των άλλων Ιατρικών Συλλόγων, στο ειδικό μητρώο των οποίων είναι εγγεγραμμένος ο ιατρός.
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
 4. Πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του ιατρού, είτε στον ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.
 5. Πιστοποιητικό/ά Νοσηλευτικού/ών Ιδρυμάτων που να προκύπτει ο χρόνος ειδίκευσης του ιατρού.

Σημείωση:

Τα πιστοποιητικά των παρ. 4 και 5 εφόσον είναι απαραίτητα. Δεν απαιτείται επανυποβολή δικαιολογητικών που ήδη έχει στο αρχείο του ο Π.Ι.Σ. Οι ιατροί, οι οποίοι λόγω μετάβασής τους στην αλλοδαπή είναι απαραίτητο να λάβουν το πιστοποιητικό υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης, θα υποβάλλουν την σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής ενότητας, η οποία τους έχει χορηγήσει την βεβαίωση/άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και τον τίτλο της ιατρικής ειδικότητας, εφόσον είναι ειδικευμένοι ιατροί με την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται ή διαμένουν στην ίδια πόλη που εδρεύει η οικεία Περιφερειακή ενότητα. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται η αίτηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Εάν η βεβαίωση/άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και ο τίτλος ειδικότητας έχουν χορηγηθεί από διαφορετικές περιφερειακές ενότητες, τότε ο ιατρός θα υποβάλλει την αίτησή του στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνείτε με το αρμόδιο γραφείο του ΠΙΣ στα τηλ.: 2107258660-2 ή στις κατά τόπον Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Σχετικό αρχείο pdf ΠΙΣ – για πιστοποιητικό υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης

Σχετικό ΦΕΚ: ΦΕΚ 1373_22-4-2019 ΤΒ – Καθορισμός δικαιολ-διαδικασίας για βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικής ειδικότητας

Σχετικό ΦΕΚ για παράβολα υπέρ ΠΙΣ:  Παράβολα ΠΙΣ ΦΕΚ 3775_13-8-2021 τΒ


Έκδοση βεβαίωσης χρόνου ειδικότητας

Αρμόδια υπηρεσία: Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (μέσω ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος)

Η΄

η αρμόδια Δ/νση Υγείας της κατά τόπον Περιφερειακής Ενότητας (ανάλογα με τη συνθήκη που περιγράφεται στις οδηγίες του Υπ. Υγείας (ΕΔΩ 2/4/2019, ΕΔΩ 4/4/2019 & ΕΔΩ 5/6/2019)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Ι.Σ.).
 2. Πιστοποιητικό/ά Νοσηλευτικού/ών Ιδρυμάτων που να προκύπτει ο χρόνος ειδίκευσης του ιατρού.
 3. Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου του οποίου ο ιατρός είναι μέλος.
 4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παραπάνω πιστοποιητικό παρέχεται από τον Π.Ι.Σ. ΜΟΝΟ για όσα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις έχει εκδώσει ο ίδιος. Σε διαφορετική περίπτωση, απευθύνεστε στην αρμόδια Περιφέρεια.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνείτε με το αρμόδιο γραφείο του ΠΙΣ στα τηλ.: 2107258660-2 ή στις κατά τόπον Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Σχετικό αρχείο pdf ΠΙΣ – για βεβαίωση χρόνου ειδικότητας

Σχετικό ΦΕΚ: ΦΕΚ 1373_22-4-2019 ΤΒ – Καθορισμός δικαιολ-διαδικασίας για βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικής ειδικότητας

Σχετικό ΦΕΚ για παράβολα υπέρ ΠΙΣ:  Παράβολα ΠΙΣ ΦΕΚ 3775_13-8-2021 τΒ


Τήρηση καταλόγου επικουρικών ιατρών και διαδικασία τοποθέτησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Στο ΦΕΚ 1005_Β_12-4-2016 δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση  Αρ.πρωτ.Α2α/οικ.24317/30-3-16 με θέμα Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου – διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών σύμφωνα με την οποία από Πέμπτη 14/4/2016 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας θα υποβάλλονται αιτήσεις ΜΟΝΟ για τη τοποθέτηση στο ΕΚΑΒ σύμφωνα με τα οριζόμενα της εν λόγω απόφασης. Οι ιατροί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον τηρούμενο μέχρι σήμερα ηλεκτρονικό κατάλογο του Υπουργείου και επιθυμούν να τοποθετηθούν στο ΕΚΑΒ ΚΥ ή Παράρτημα θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016.

Μέχρι την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 οι ιατροί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον τηρούμενο μέχρι σήμερα ηλεκτρονικό κατάλογο του Υπουργείου και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε Νοσοκομείο ή ΠΕΔΥ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ΣΕ ΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της εν λόγω απόφασης.

Ιατροί που επιθυμούν να εγγραφούν για πρώτη φόρα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προαναφερόμενη απόφαση, στην Υγειονομική Περιφέρεια της προτίμησής τους (μπορούν επίσης να υποβάλλουν αίτηση και οι παρατασιακοί ειδικευόμενοι).

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ περιέχει τους εγγεγραμμένους ιατρούς και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό πρωτοκόλλου, την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, την ημερομηνία κτήσης του τίτλου της ειδικότητας, τις προτιμήσεις, την ύπαρξη εξειδίκευσης ή εμπειρίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Πηγή: Υπουργείο Υγείας – Απρίλιος 2016


ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ – ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ


Χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων/πιστοποιητικών για την ανανέωση των αδειών οδήγησης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Δείτε τη σχετική ανάρτηση με πληροφοριακό υλικό ΕΔΩ