22ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο – Αθήνα 5-7 Δεκεμβρίου 2013

Οργανώνεται το 22ο Πνευμονολογικό Συνέδριο από την Ελληνική Πνευμονολογική

Εταιρεία από 5 έως 7 Δεκεμβρίου 2013 στην Αθήνα, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό

Κέντρο.

Πληροφορίες:

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία
Ν.Ν.Θ.Α. “Η Σωτηρία”
Λ. Μεσογείων 152, 115 27 Αθήνα
Τηλέφωνο – Fax:210 7487723

Email: [email protected]

URL: http://www.hts.org.gr/