ΦΕΚ 6299/03-11-2023 τ.β’ Τέταρτη (4η) τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 70286/27.12.2022 (Β’ 6744) απόφασης έγκρισης κατανομής εφημεριών ιατρικού προσωπικού, έτους 2023.