Διευκρινίσεις για το όριο αναγραφής και εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων (ΦΕΚ 35 Β’ 14-01-15)

Αρ. Πρωτ.: 750/20-1-2015

Προς τα μέλη του Συλλόγου μας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από σχετικά ερωτήματα συναδέλφων, σας παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με το όριο αναγραφής και εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων:

Tο οριζόµενο αριθµητικό όριο εξετάσεων του παραρτήματος Γ του ΦΕΚ 35 Β’ 14-01-15 ανά παραπεµπτικό, ισχύει για όλα τα παραπεµπτικά που θα εκδοθούν την ίδια ηµεροµηνία, στον ίδιο ΑΜΚΑ και µέχρι 4 (τέσσερεις) ηµερολογιακές ηµέρες µετά.

• Εξακολουθεί να ισχύει το Παράρτημα Β του ΦΕΚ 2243Β 18-08-2014 με τις ενδείξεις διαγνωστικών εξετάσεων βάσει κατευθυντήριων οδηγιών.

• Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου συνταγογράφησης του παραρτήματος Γ του ΦΕΚ 35 Β’ 14-01-15 από τον κλινικό ιατρό, το διαγνωστικό εργαστήριο δεν αποζημιώνεται και δεν υποχρεούται να εκτελεί μέσω ΕΟΠΥΥ τις εξετάσεις που υπερβαίνουν το όριο συνταγογράφησης.
Ως εκ τούτου, θα πρέπει ο κλινικός ιατρός να εκτυπώσει το τμήμα του παραρτήματος που αντιστοιχεί στην ειδικότητά του και να προσαρμοστεί στα ανώτατα όρια, τα οποία θα ενσωματωθούν σύντομα στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ.

• Κατά το άρθρο 45 του Ν 4316 ΦΕΚ 270 Α’ 24-12-14, ενδέχεται να υπάρξει επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς σε περίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης του ορίου συνταγογράφησης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                          Γεώργιος Πατριαρχέας

Το ανωτέρω έγγραφο σε pdf