ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Ερυμάνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την  παροχή υπηρεσίας «Αμοιβή  Ιατρού Εργασίας» σε εφαρμογή του Ν.3850/2010 σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:
Το είδος και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας αναφέρονται στην τεχνική έκθεση που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.         Το σύνολο των ωρών απασχόλησης ορίζεται στις 75 για δώδεκα μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως ορίζεται στην από 13-03-2018 μελέτη  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου Ερυμάνθου.