Υπηρεσία υπαίθρου


Ανήκει σε:
yyka logo

Δείτε την προκήρυξη: Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Γεν Νοσοκομείων – ΚΥ, ΠΕΔΥ – ΚΥ, ΠΕΔΥ – Πολυδ ΠΙ, ΠΕΔΥ- ΠΙ και ΠΕΔΥ – Ειδικών ΠΙ – Προκήρυξη Mαρτίου 2017 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πίνακας διαθέσιμων καταλυμμάτων

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
yyka logo

Δείτε την προκήρυξη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ _10ος 2016_ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10ος 2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ _2_ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2016 Έντυπα: Αίτηση ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ.pdf / Αίτηση ΥΠΟΧΡΕΟΥ για προκήρυξη.pdf  / Αίτηση επί ΘΗΤΕΙΑ για προκήρυξη.pdf Πηγή: ΥΥΚΑ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Υπουργείο Υγείας

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Αντικατάσταση Επιλογής Θέσης Ιατρού Υπηρεσιασ Υπαίθρου στην από 29-6-2016 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το Κ.Υ. Θήρας (Σαντορίνης)

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Υπουργείο Υγείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι υποψήφιοι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στην αριθμ.πρωτ.Α2γ/οικ.48789/29-06-2016 πρόσκληση ενδιαφέροντος ή στην αριθμ.πρωτ.Α2γ/ΓΠ 51597/08-07-2016 προκήρυξη ή και στις δύο, χωρίς να αναγράφουν στα έντυπα των αιτήσεων σε ποια από τις δύο (προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος) συμμετέχουν, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν ηλεκτρονικά στην

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Υπουργείο Υγείας

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: ΩΔ8Ψ465ΦΥΟ-ΚΚΤ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
yyka logo

Οδηγίες για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης ή απαλλαγής από την εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου απαιτείται: Αίτηση Βεβαίωση του Κέντρου Υγείας  από την οποία να προκύπτει η εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου. Πιστοποιητικό από το Νοσοκομείο  για την εκπαίδευση του υπόχρεου ιατρού: -Στην περίπτωση που ο

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Υπουργείο Υγείας

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: ΚΥΑ για χαρακτηρισμό ΠΙ και ΚΥ ως άγονων και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων σε ιατρούς ΑΔΑ-7ΤΠΑ465ΦΥΟ-ΑΓΟ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Υπουργείο Υγείας

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο: ΥΥΚΑ Πίνακας διαθέσιμων καταλυμμάτων σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας.30-10-2015

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
yyka logo

Δείτε τον πίνακα: ΥΥΚΑ Πίνακας διαθέσιμων καταλυμμάτων σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας 7-7-2015

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
yyka logo

Δείτε την προκήρυξη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Ανακοίνωση προσθήκης αγροτικού ιατρείου στην προκήρυξη Ιουνίου 2015 Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 9η Ιουνίου 2015 ηµέρα Τρίτη. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 23η Ιουνίου ηµέρα Τρίτη. Αιτήσεις που θα κατατεθούν µετά την 23η Ιουνίου είναι εκπρόθεσµες και δεν λαµβάνονται υπόψη.

όλο το άρθρο →