Προκήρυξη


Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη: Ω2ΚΑ46906Λ-ΔΛΡ Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού εντός (20) ημερών από τις 15-9-2017 έως 4-10-2017 και ώρες 8.30 -14.00 τα κάτωθι δικαιολογητικά.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: PGN_IOANNINON_PROKHRYKSH_THESEON_IATRON_188173 Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 24-8-2017 και λήγει την 12-9-2017. Οι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Για κάθε θέση υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά εις τριπλούν. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΡΟΚ ΑΒ Ψυχιατρικής 7ΔΨ64690Β4-18Ψ Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας-Νοσηλευτική Μονάδα Άργους σε τρία (3) αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 έως και τη Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
ΚΕΕΛΠΝΟ

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη: ΚΕΕΛΠΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PHILOS_ΝΗΣΙΑ_10-7-2017

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη: 6ΦΝΑ469076-ΑΑΟ-Προκήρυξη Καραμανδανείου Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 19/06/2017 και λήγει την 08/07/2017.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη: ΩΖ4ΘΟΡΡ1-Κ6Τ  Η Αίτηση-Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη Γραμματεία (Πρωτόκολλο)  του ΕΚΑ εις τριπλούν σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών ήτοι από από 15/5/2017 έως 3/6/2017

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα: 7ΙΣΞ469ΗΔΜ-80Ψ ΩΘ3Θ469ΗΔΜ-5ΞΒ Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 11-5-2017 και λήγει την 30-5-2017.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Κατάθεση προσφορών στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου (Δεξαμενού 36 – 252 00 Κάτω Αχαΐα) μέχρι την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 13.30

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε εδώ την προκήρυξη Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 3-5-2017 και λήγει την 22-5-2017. Οι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ.  Αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στη Διοίκηση 6ης Υ.ΠΕ με συστημένη επιστολή ή

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Γεν Νοσοκομείο Κω – Προκήρυξη Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του συμβουλίου προσλήψεων-κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 06/04/2017 έως και 25/04/2017.

όλο το άρθρο →