Νομοθεσία


Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1577_8-5-2018 τΒ΄ Καθορισμός κριτηρίων επιλογής γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα ηλεκτρονικής Προέγκρισης του ΕΟΠΥΥ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1556_8-5-2018 τΒ΄ Κατάρτιση καταλόγου ιατρικών πράξεων σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές ΜΗΝ οφθαλμολογίας και πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής.  

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1547_7-5-2018 τΒ΄ «Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο ΕΣΥ, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία αυτών, βάσει των διατάξεων του ν. 2889/01, όπως ισχύει»

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1580_8-5-2018 τΒ Κύρωση ειδικού καταλόγου ιατρών που έχουν δικαίωμα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το ΦΕΚ: ΦΕΚ 950_16-3-2018 τΒ -ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ-

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους τις σχετικές εγκυκλίους: ΑΔΑ 6ΔΕΝ465ΦΥΟ-Λ69 – Οικογενειακοί ιατροί Εγκύκλιος 2 ΩΘΧΠ465ΦΥΟ-Σ5Ζ Οικογενειακοί ιατροί Εγκύκλιος 1

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την απόφαση: Θέμα: Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τα ΦΕΚ: ΦΕΚ 116_τΒ 23-1-2018 Απόφαση καθορισμού κριτηρίων επιλογής ιατρών ΕΣΥ ΦΕΚ 548_τΒ 21-2-2018 Τροποποίηση απόφασης κριτηρίων επιλογής ιατρών ΕΣΥ

όλο το άρθρο →

Δείτε την Υπουργική Απόφαση: Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.13273 ΦΕΚ Τεύχος Β’ 621/23.02.2018 «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» ΑΔΑ ΩΑΚΓ465ΦΥΟ-Κ5Κ – Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ

όλο το άρθρο →

Δείτε την εγκύκλιο: ΑΔΑ 9Θ2Ο465ΦΥΟ-Τ2Ω – Διαχείριση υγρών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.

όλο το άρθρο →