Ιατρική Νομοθεσία


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1577_8-5-2018 τΒ΄ Καθορισμός κριτηρίων επιλογής γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα ηλεκτρονικής Προέγκρισης του ΕΟΠΥΥ

όλο το άρθρο →

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1560/8-5-2018 Αντικατάσταση πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και η διάρκεια αναπηρίας χαρακτηρίζεται σε επ’ αόριστον

όλο το άρθρο →

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1556_8-5-2018 τΒ΄ Κατάρτιση καταλόγου ιατρικών πράξεων σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές ΜΗΝ οφθαλμολογίας και πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής.  

όλο το άρθρο →

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1547_7-5-2018 τΒ΄ «Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο ΕΣΥ, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία αυτών, βάσει των διατάξεων του ν. 2889/01, όπως ισχύει»

όλο το άρθρο →

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1580_8-5-2018 τΒ Κύρωση ειδικού καταλόγου ιατρών που έχουν δικαίωμα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας

όλο το άρθρο →

Δείτε την Υ.Α.: ΑΔΑ 7ΧΚ2465ΦΥΟ-1Δ1 – Καθιέρωση ημερήσιου προγράμματος ιατρών στα Κέντρα Υγείας κλπ

όλο το άρθρο →

Δείτε την ΥΑ: ΑΔΑ 6ΥΡΧ465ΦΥΟ-2ΣΥ – Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στα ΚΥ κλπ

όλο το άρθρο →

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: Ν. 4532_18 (άρθρα 27, 28, 29)-  ΦΕΚ 63_5-4-2018

όλο το άρθρο →

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: Y.A. IΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗΝ ΑΠΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΣ  

όλο το άρθρο →

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το ΦΕΚ: ΦΕΚ 950_16-3-2018 τΒ -ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ-

όλο το άρθρο →