Συνδρομές


Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι προς διευκόλυνση των συναλλαγών τους με το σύλλογο, έχουν στη διάθεσή σας τραπεζικούς λογαριασμούς προς κατάθεση χρημάτων: 

_________________________________________________________

1. Alpha Bank:
Λογαριασμός: 619002001000012
IBAN: GR92 0140 6190 6190 0200 1000 012
2. Εθνική Τράπεζα:
Λογαριασμός: 225/296235-75
ΙΒΑΝ: GR8501102250000022529623575
3. Τράπεζα Πειραιώς:
Λογαριασμός: 6319-030022-821
ΙΒΑΝ: GR11 0171 3190 0063 1903 0022 821
SWIFT-BIC: PIRBGRAA

_________________________________________________________

Διαδικασία

  • Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι η ετήσια εισφορά του Συλλόγου ανέρχεται στο ποσό των 100,00€.
  •  Για τα μέλη μας που δεν έχουν συμπληρώσει 5 έτη από της έκδοσης της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος η ετήσια εισφορά του Συλλόγου ανέρχεται στο ποσό των 60,00€.
  •  Σημειωτέον ότι 20,00€ εκ των ανωτέρω ποσών αφορά την εισφορά των μελών μας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που εκ του νόμου υποχρεούται ο Ι.Σ.Π. να αποδίδει έγκαιρα.
  • Ενημερωθείτε ΕΔΩ για το ύψος οφειλόμενης εισφοράς σας προς τον ΙΣΠ
  • Οι παραπάνω εισφορές μπορούν να εξοφληθούν και τμηματικά σε 2 δόσεις. Το α΄ εξάμηνο του έτους μέχρι τέλος Φεβρουαρίου και το β΄ εξάμηνο του έτους μέχρι τέλος Αυγούστου.
  •  Η μη εμπρόθεσμος καταβολή της ετήσιας εισφοράς στο Σύλλογο επιβαρύνεται με προσαύξηση κατά 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης (άρθρο 39, παρ. 2 του Β.Δ. 11.10/7-11-1957 & ισχύει για καθυστερήσεις που αφορούν έως και στο έτος 2017).
  •  Ο/Η ιατρός είναι υποχρεωμένος/η κάθε έτος και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να υποβάλλει στο Σύλλογο που είναι μέλος Δήλωση η οποία πρέπει να κατατίθεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως κατά τη εξόφληση της συνδρομής και μπορείτε να την αποστέλλετε επίσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ιατρικού Συλλόγου, με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να διαγράφει από το μητρώο του τους ιατρούς, οι οποίοι, παρά τις επανειλημμένες υπομνήσεις του Συλλόγου, δεν υπέβαλαν τη δήλωση της παραγράφου 1 και την εισφορά τους. Επίσης, μπορεί να προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, εξωδικαστικές και δικαστικές, προκειμένου να εισπράξει τις οφειλόμενες εισφορές, με τις εκάστοτε
    νόμιμες προσαυξήσεις. Η ανωτέρω διαγραφή του ιατρού από το μητρώο του κύριου Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος, επιφέρει την άμεση ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλματός του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Ι.Σ. (παρ. 4, άρθρου 296, Ν.4512/2018)

Μετά το πέρας της διαδικασίας θα εκδίδεται από τον ΙΣΠ γραμμάτιο εξόφλησης της εισφοράς σας και φωτοαντίγραφο αυτού θα σας αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax. Το πρωτότυπο θα τηρείται στον προσωπικό σας φάκελο στον ΙΣΠ, και θα μπορείτε να το παραλάβετε όποτε θελήσετε.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Ι.Σ.Π.