ΦΕΚ 116/23-1-2018 τ.Β΄ Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογή για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ& ΦΕΚ 548/21-2-2018 τ.Β΄ (τροποποίηση)