ΦΕΚ 5597/12-12-2018 τ.Β΄ – Καθορισμός της διαδικασίας ένταξης στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ των ιατρών χωρίς ειδικότητα που υπηρετούν στους Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας των Δ.Υ.Π.Ε.