ΦΕΚ 4293-11.12.2017 τ.Β΄- Οριαμός Κέντρων Αίματος και Νοσοκομειακών Υπηρεσιών αιμοδοσίας και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τους.