ΦΕΚ 2315/19-6-2018 τ. Β΄ : Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. Φ.90380/25916/3294/31.10.2011 (Β΄ 2011) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ:

ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ