ΦΕΚ 1580/8-5-2018 τ.Β΄:Κύρωση ειδικού καταλόγου ιατρών που έχουν δικαίωμα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας