Υπ. Υγείας:-Τροποποίηση των Εξεταστικών Επιτροπών Ιατρικών Ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογικής Ανατομικής & Χειρουργικής με έδρα την Πάτρα, μέχρι την έκδοση της Απόφασης σχετικά με την διεξαγωγή των Πανελληνίων Εξετάσεων – ΑΔΑ: 9Δ8Τ465ΦΥΟ-Ν6Ψ