Ν 4486_2017 "Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας" (ΦΕΚ 115/7-8-2017 τ.Α΄) - Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας