Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την απόφαση:

ΑΔΑ Ω9ΕΛ465ΦΥΟ-2Η9 – ΚΥΑ Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του Ν. 3459_2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν)» κατ΄ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ)